Ako fungujú dlhopisy?

HABERL
21. novembra 2019

Investori obchodujú s rôznymi druhmi dlhopisov. Sú rozdelené do viacerých kategórií podľa sadzby alebo typu úrokovej alebo kupónovej platby, podľa vydavateľa (emitenta), alebo iných atribútov.

Dlhopisy

Druhy dlhopisov

Dlhopisy s nulovým výnosom

Pri tomto type dlhopisov nevypláca emitent kupón, cena dlhopisu je nižšia ako nominálna hodnota a postupne rastie, až v deň splatnosti dosiahne svoju nominálnu hodnotu. Uveďme si príklad: Ministerstvo financií Spojených štátov amerických predalo 26-týždňové dlhopisy s nominálnou hodnotou 100 amerických dolárov za 98,78 dolára 18.10.2018. To sa rovná celkovému ročnému výnosu 2,479%. V deň splatnosti dlhopisu bude majiteľovi dlhopisu vyplatená plná nominálna hodnota a to 100 dolárov.

Konvertibilné dlhopisy

Sú dlhové nástroje s vnorenou opciou, ktorá umožňuje ich držiteľom vymeniť dlhopisy za akcie, za vopred dohodnutých podmienok, ako je napríklad cena akcií. Pre príklad si predstavte spoločnosť, ktorá si potrebuje požičať jeden milión dolárov, aby mohla financovať svoj nový projekt. Mohla by vydať dlhopisy s 12% úrokom a dobou splatnosti 10 rokov. Ak by sa však našli investori, ktorí by boli ochotní kúpiť dlhopisy s 8% výnosom, ktoré by mohli vymeniť za akcie v prípade, že by cena akcií stúpla nad určitú hodnotu, spoločnosť by mohla preferovať vydanie takýchto dlhopisov.

Konvertibilné dlhopisy môžu byť pre spoločnosť najlepším riešením, nakoľko úroky budú výrazne nižšie. Ak by investori vymenili dlhopisy za akcie, zvyšní akcionári by boli vytesnení ale spoločnosť by nemusela vyplácať žiadne ďalšie úroky ani nominálnu hodnotu dlhopisov. Tým, že investori kúpia dlhopisy s nižším výnosom, riskujú viac, ale potencionálny zisk z premenených dlhopisov je postačujúcim dôvodom pre túto investíciu.

Vypovedateľné dlhopisy

Majú taktiež vnorenú opciu, ale je odlišná od opcie konvertibilného dlhopisu. Vypovedateľný dlhopis môže byť spätne odkúpený spoločnosťou pred dátumom splatnosti. Predpokladajme, že si spoločnosť požičia 1 milión dolárov vydaním dlhopisov s 10% výnosom a dobou splatnosti 10 rokov. V piatom roku sa úroky znížia (alebo sa úverový rating spoločnosti zlepší) a spoločnosť by si teraz mohla požičať za 8%, a tak spätne odkúpi dlhopisy od držiteľov za nominálnu hodnotu a opätovne vydá nové dlhopisy s nižšou hodnotou výnosu. Vypovedateľný dlhopis predstavuje pre investora vyšší risk, pretože existuje väčšia pravdepodobnosť, že bude spätne odkúpený vydavateľom, keď hodnota dlhopisu začne stúpať. Pamätajte si, že keď úroky klesajú, ceny dlhopisov rastú. Z tohto dôvodu nemajú vypovedateľné dlhopisy rovnakú hodnotu, ako nevypovedateľné dlhopisy s rovnakou dobou splatnosti, úverovým ratingom a kupónovou sadzbou.

Dlhopisy s právom na predaj

Umožňujú držiteľom dlhopisov vrátiť alebo predať dlhopis spoločnosti pred dátumom splatnosti. Do takýchto dlhopisov investujú investori, ktorí sa obávajú, že by hodnota dlhopisu mohla padnúť alebo, že úroky začnú rásť, a preto chcú získať nominálnu hodnotu dlhopisu späť predtým, než jeho hodnota klesne.

Emitent dlhopisov môže zahrnúť takúto opciu predaja do dlhopisu. Potom z nej budú prosperovať držitelia dlhopisov výmenou za nižšií výnos alebo ňou podnieti investorov, aby poskytli emitentovi úver kúpou týchto dlhopisov. Takýto dlhopis má zvyčajne nižšiu hodnotu ako dlhopis s rovnakou dobou splatnosti, úverovým ratingom a výnosom, ale bez možnosti spätného predaja dlhopisu, pretože je pre držiteľov dlhopisov cennejší.

Možné kombinácie vložených opcií na predaj, spätný odkup a premeny dlhopisov na akcie sú nekonečné a každá z nich je jedinečná. Neexistuje žiaden štandard pre tieto kombinácie. Preto niektoré dlhopisy môžu obsahovať viacero “opcií”, čo môže sťažiť vzájomné porovnávanie.

Oceňovanie dlhopisov

Trhové ceny dlhopisov vychádzajú z ich konkrétnych charakteristík. Zmena ceny dlhopisov je na dennej báze, rovnako ako pri iných verejne obchodovateľných cenných papieroch, kde aktuálna ponuka a dopyt určujú cenu. Až doteraz sme písali o dlhopisoch, ako keby ich každý investor musel vlastniť až do dátumu splatnosti. Je pravda, že ak tak urobia, majú garantovanú návratnosť nominálnej hodnoty dlhopisu plus výnosy, dlhopis však nemusia vlastniť až do dátumu splatnosti.

V dôsledku zmien úrokov sa mení aj cena dlhopisov. Deje sa to preto, že emitent sa zaviazal, že za dlhopis s fixnými úrokmi zaplatí výnos na základe nominálnej hodnoty dlhopisu – teda za kupónový dlhopis s 10% výnosom a nominálnou hodnotou 1000 dolárov, zaplatí emitent držiteľovi dlhopisu každý rok 100 dolárov.

Povedzme, že prevládajúce úroky v čase vydania tohto dlhopisu sú tiež 10%, čo bude platiť aj pre krátkodobý štátny dlhopis. Investorovi by preto bolo jedno či investuje do štátneho alebo korporátneho dlhopisu, nakoľko by mu obidva vyniesli rovnaký zisk a to 100 dolárov. Predstavte si však, že o nejaký čas neskôr, sa situácia zhorší a úroky klesnú na 5%. Teraz by zisk zo štátneho dlhopisu predstavoval iba 50 dolárov, zatiaľ čo zisk z korporátneho dlhopisu by bol stále 100 dolárov. Tento rozdiel je dôvodom prečo sú korporátne dlhopisy oveľa atraktívnejšie pre investorov.

Inverzný vzťah medzi cenou dlhopisu a výnosom

Cena dlhopisu sa mení nepriamo úmerne k výnosom. Keď výnosy stúpajú, ceny dlhopisov klesajú, aby sa tak mohli vyrovnať úrok dlhopisu s aktuálnymi úrokmi a naopak.

Ďalší spôsob ako znázorniť tento koncept je, zvážiť aká bude výnosnosť dlhopisu pri zmene ceny a nie ako sa zmenia úroky. Napríklad, ak by cena dlhopisu mala klesnúť z 1000 dolárov na 800, potom výnosnosť dlhopisu stúpne na 12,5%. Stane sa tak preto, že stále dostávate garantovaných 100 dolárov za dlhopis, ktorý má hodnotu iba 800 dolárov (100 dolárov/ 800 dolárov). Naopak ak sa cena dlhopisu zvýši na 1200 dolárov, výnos sa zmenší na 8,33% (100 dolárov/1200 dolárov).

Podobné: 6 vecí, ktoré musíte vedieť pri investovaní do vládnych dlhopisov

Výnos do splatnosti (YTM)

Ďalším spôsobom ako posúdiť cenu dlhopisu je výnos do splatnosti dlhopisu. Výnos do splatnosti je celkový zisk z dlhopisu, ktorý je očakávaný ak je dlhopis vlastnený po celú dobu splatnosti. Výnos do splatnosti sa považuje za výnos dlhodobého dlhopisu, ale vyjadruje sa ako ročná miera. Inými slovami, je to miera návratnosti investície do dlhopisu, ak investor vlastní dlhopis až do dátumu splatnosti a všetky platby sú uskutočnené podľa plánu. Vzorec pre výnos do splatnosti zahŕňa vypočítanie výnosov v komplikovanej rovnici, a preto väčšina investorov prenechá tento výpočet na počítač.


Môžeme taktiež zmerať predpokladané zmeny cien dlhopisov vzhľadom na zmenu výnosov, mierou ktorá sa nazýva durácia dlhopisu. Durácia je vyjadrená v počte rokov, keďže pôvodne odkazovala na dlhopisy s nulovým kupónom, ktorých durácia bola doba ich splatnosti. Praktickejšia je ale iná, modifikovaná definícia durácie a to, že durácia predstavuje zmenu ceny dlhopisu s 1% zmenou úrokov. Duráciu je možné vypočítať na určenie citlivosti zmeny úrokov pre jeden dlhopis, alebo celé portfólio viacerých dlhopisov. Vo všeobecnosti platí, že dlhopisy s dlhou dobou splatnosti a taktiež aj dlhopisy s nízkym výnosmi majú najväčšiu citlivosť na zmeny úrokov. Durácia dlhopisu nie je lineárnym meraním rizika, čo znamená, že keď sa ceny a sadzby menia, mení sa aj durácia. Tento vzťah sa nazýva konvexnosť.

Ako to vyzerá v reálnom svete

Dlhopis predstavuje sľub dlžníka zaplatiť veriteľovi nominálnu hodnotu dlhopisu a obyčajne aj úrok z úveru (alebo výnos). Dlhopisy sú vydávané vládami, samosprávami a spoločnosťami. Úrok, nominálna hodnota a doba splatnosti je jedinečná pre každý dlhopis. Väčšina dlhopisov vydaných spoločnosťami zahŕňa rôzne opcie, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť atraktivitu dlhopisov. Ak plánujete investovať do dlhopisov, mali by ste si nájsť investičnú spoločnosť, ktorá bude vyhovovať vašim požiadavkám a pomôže vám zorientovať sa na trhu.

Nakoľko dlhopisy s fixným úrokom budú stále vyplácať rovnaké percento zo svojej nominálnej hodnoty, trhová cena dlhopisu bude kolísať, podľa toho či bude tento úrok viac alebo menej atraktívny v porovnaní s prevládajúcimi úrokmi na trhu. Predstavte si dlhopis, ktorý bol vydaný s výnosom 5% a hodnotou 1000 dolárov. Držiteľ dlhopisu ročne získa 50 dolárov v úrokoch (väčšinou sa úroky rozdelia na polovicu a platia sa polročne). Pokiaľ sa nič iné nezmení, cena dlhopisu by mala zostať na svojej nominálnej hodnote. Ak však výnosy začnú klesať a podobné dlhopisy budú vydávané so 4% kupónom, pôvodný dlhopis sa stane cennejším. Investori, ktorí chcú vyšší výnos, budú musieť zaplatiť viac za dlhopisy, aby nalákali pôvodného vlastníka na predaj. Zvýšená cena zníži celkový výnos dlhopisu na 4% pre nových investorov, pretože budú musieť zaplatiť sumu vyššiu ako je nominálna hodnota dlhopisu. Na druhej strane, ak sa úroky zvýšia a výnos pre dlhopisy, ako je tento stúpne na 6%, 5% výnos tak už nebude atraktívny. Cena dlhopisu sa zníži a začne sa predávať za nižšiu cenu v porovnaní s nominálnou hodnotou až kým nedosiahne 6% výnos.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.