Korporátne dlhopisy – investovať alebo sa im radšej vyhnúť?

HABERL
16. marca 2021

Korporátne dlhopisy sú veľmi dôležitou súčasťou portfólia väčšiny investorov, preto sme sa aj v našom blogu rozhodli pre vás pripraviť súhrn faktov, ktoré je potrebné poznať pred investíciou do tohto aktíva.

korporatne dlhopisy

Rovnako ako ľudia, aj spoločnosti si častokrát potrebujú požičať peniaze potrebné na financovanie nových pobočiek, splatenie starých dlhov alebo kúpu inej firmy. Jednou z metód ako tieto peniaze získať, je vydávanie dlhopisov. Korporátne dlhopisy poskytujú spoločnostiam hotovosť a investorom stabilný príjem. To ako do nich investovať, aké sú ich výhody a nevýhody sa dozviete v tomto článku.

Čo sú korporátne dlhopisy?

Korporátny dlhopis, rovnako ako každý iný dlhopis, je v podstate druh dlhového finančného nástroja. Kupujúci požičiava emitentovi daného dlhopisu hotovosť. Výmenou za to vzniká emitentovi, teda spoločnosti povinnosť platiť úrok z istiny a vrátiť istinu v plnej výške po uplynutí stanoveného obdobia.

Pre investorov predstavujú korporátne dlhopisy zdroj príjmu, ktorý je spoľahlivejší, než výplata dividend z akcií.

Splátky úrokov sú fixné a lukratívnejšie ako mimoriadne bezpečné úroky z amerických vládnych dlhopisov. Vo svete investícií vždy viete nájsť nejaký kompromis medzi optimálnou mierou rizika a pomerne atraktívnym výnosom.

Bezpečnosť jednotlivých korporátnych dlhopisov sa líši od spoločnosti, ktorá ich vydala.

Spoločnosti vydávajú dlhopisy s cieľom získať hotovosť, ktorá posilní ich súvahy, alebo na opätovné investovanie do konkrétneho projektu alebo expanzie spoločnosti. Investori, ktorí kupujú podnikové dlhopisy, požičiavajú daným spoločnostiam peniaze rovnakým spôsobom, ako investori kupujúci vládne dlhopisy, požičiavajú vládam.”

Vlastníci dlhopisov získavajú dva druhy príjmu

  • Prvým sú pravidelné vyplácané úroky, ktoré sa zvyčajne vyplácajú v polročných alebo ročných intervaloch. Väčšina dlhopisov vypláca vopred stanovený pevný výnos. Existujú však aj spoločnosti vydávajúce dlhopisy s variabilným alebo pohyblivým výnosom. Výška tejto úrokovej sadzby závisí od referenčnej hodnoty, napríklad od dlhopisového indexu alebo priemernej úrokovej sadzby.
  • Druhým zdrojom príjmu je vyplatenie celej výšky pôvodnej istiny po tom, čo uplynie doba jej splatnosti. Splatnosť korporátnych dlhopisov je spravidla 3 až 10 rokov. Niektoré spoločnosti môžu vydávať dlhopisy s dlhšou alebo kratšou dobou splatnosti.

Rating korporátnych dlhopisov – ako si vybrať dobrého emitenta?

Predtým, ako sú dlhopisy emitované a investori si ich môžu kúpiť, musí byť skontrolovaná ich dôveryhodnosť.

Takúto kontrolu po celom svete, ako aj v Spojených štátoch amerických vo veľmi veľkej miere vykonávajú tri agentúry:

  1. Standard & Poor’s Global Ratings
  2. Moody’s Investor Services
  3. Fitch Ratings

Každá z týchto agentúr má svoj vlastný hodnotiaci systém.

Dlhopisy s najvyšším hodnotením sa však zvyčajne označujú ratingom “AAA”. Korporátne dlhopisy s najnižším hodnotením sa nazývajú aj dlhopisy s vysokým výnosom, nakoľko ponúkajú vysoký výnos, ktorým kompenzujú vyššie riziko. Nájdete ich aj pod názvom “podradné dlhopisy”.

Hodnotenie dlhopisov je pre investorov mimoriadne dôležité.

Informujú ich totižto o kvalite a stabilite spoločnosti, ktorá dlhopisy vydala. Tento rating následne výrazne ovplyvňuje výnos, investičný apetít ale aj ceny dlhopisov.

Riziká spojené s investovaním do korporátnych dlhopisov

Pomerne nízke riziko zlyhania existuje v prípade korporátnych dlhopisov, najmä teda pri emitentoch s vysokým ratingom. Podľa štúdie uskutočnenej spoločnosťou Asset Dedication LCC sa diverzifikovaným dlhodobým investorom do korporátnych dlhopisov jednoznačne oplatí. V rokoch 1969 až 2009 vyplatilo 98,96% spoločností s ratingom AAA- a AA- všetkým svojim investorom kompletné výnosy, ako aj plnú výšku istiny.

1) Kvalita emitenta

Kvalitnejšie korporátne dlhopisy majú zvyčajne vyššiu výkonnosť ako cenné papiere nižšej kvality, a to aj počas hospodárskej krízy. Kvalitní emitenti totižto majú dostatočnú finančnú silu na to, aby mohli svojim investorom vyplácať výnosy a to aj za nepriaznivých podmienok. Nedá sa však povedať, že by to isté platilo aj v prípade emitentov s nižším ratingom.

Z dostupných údajov vyplýva, že ak investor venuje dostatočnú pozornosť výberu jednotlivých dlhopisov, môže významne znížiť riziko zlyhania svojej investície.

Spoločnosť Asset Dedication uviedla, že jedinými investičnými nástrojmi s nižšou očakávanou mierou zlyhania ako vysoko kvalitné korporátne dlhopisy sú vládne dlhopisy a vkladové certifikáty, ktoré investorom prinášajú aj nižšie zisky.

2) Ekonomická situácia

Ďalším rizikom je zmena ekonomických podmienok. Korporátne dlhopisy majú tendenciu znížiť svoju výkonnosť, keď ekonomika čelí spomaleniu. Investori totižto začnú mať čoraz väčšie obavy týkajúce sa toho, či je finančná situácia emitentov dlhopisov dostatočne silná na to, aby mohli naďalej vyplácať výnosy a istiny.

3) Úrokové riziko

Ďalším typom rizika spojeným s investovaním do korporátnych dlhopisov je úrokové riziko. Na výkonnosť podnikových dlhopisov vplýva výška prevládajúcich úrokových sadzieb, bez ohľadu na silu a kvalitu jednotlivých emitentov.

Cena a výnos korporátnych dlhopisov sa totižto odvíja od amerických vládnych dlhopisov. Pohyby výnosov vládnych dlhopisov majú priamy vplyv na výnosy korporátnych dlhopisov. Dlhodobé korporátne dlhopisy sú citlivejšie na úrokové riziko ako dlhopisy s krátkou dobou splatnosti.

Na úrokové riziko sú obzvlášť citlivé dlhopisové fondy. Na rozdiel od jednotlivých dlhopisov totižto nemajú dátum splatnosti. Týmto spôsobom môžu fondy stratiť svoju hodnotu a investori preto nemajú istotu, že sa niekedy v budúcnosti dostanú k svojej istine.

4) Sentiment investorov

Bezpečnosť korporátnych dlhopisov ovplyvňuje aj celkové vnímanie rizika investormi. Pozitívne články v novinách zvyšujú ochotu investorov prevziať na seba ďalšie riziko spojené s držbou korporátnych dlhopisov. Na druhej strane, narušenie globálnej ekonomiky môže spôsobiť, že budú mať účastníci trhu väčšiu averziu voči riziko a budú motivovaní hľadať bezpečnejšie typy investícií.

Ako sa s korporátnymi dlhopismi obchoduje?

S korporátnymi dlhopismi sa po ich vydaní obchoduje na burzách cenných papierov, teda na sekundárnych trhoch s dlhopismi. Takmer všetky korporátne dlhopisy majú štandardnú štruktúru platieb. Spoločnosť, teda emitent, zvyčajne požiada o pomoc investičnú banku, ktorá na trh dlhopisy uvedie.

Vlastníkovi dlhopisu emitent pravidelne vypláca výnosy až do doby, kedy skončí jeho platnosť. V tom okamihu je investorovi naspäť vyplatená nominálna hodnota dlhopisu. Investori sa vždy môžu rozhodnúť predať dlhopis za jeho trhovú hodnotu skôr, než dôjde k dobe jeho splatnosti. Tento krok môže byť ziskový v prípade, že výška úrokových sadzieb od vydania dlhopisu klesla. Pokles úrokových sadzieb totižto vyvoláva rast cien dlhopisov.

Ku korporátnym dlhopisom sa môžu investori dostať aj investovaním do rôznych podielových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sa zameriavajú práve na tento typ aktív. S fondmi sa však spája riziko, o ktorom sme si povedali vyššie.

Prečo sa oplatí investovať do korporátnych dlhopisov?

Korporátne dlhopisy sa vo všeobecnosti považujú za bezpečný a dobrý zdroj príjmov. Zvyčajne investorom ponúkajú atraktívne výnosy, nakoľko si so sebou nesú aj vyššie úverové riziko ako vládne dlhopisy.

Takmer všetky druhy finančných nástrojov sa však spájajú s vyšším rizikom ako vládne dlhopisy, ktoré sú tak spomedzi ostatných nástrojov len s veľmi nízkym rizikom. Korporátne dlhopisy vydané spoločnosťami s vysokým ratingom sa vo všeobecnosti považujú za relatívne bezpečnú investíciu.

Priemerné výnosy korporátnych dlhopisov sa líšia v závislosti od ekonomického cyklu. Dlhopisy investičného stupňa však zvyčajne ponúkajú výnos, ktorý je o dva až tri percentuálne body vyšší ako úroková sadzba amerických vládnych dlhopisov.

Rozdiel úrokových sadzieb má počas ekonomických poklesov tendenciu rásť a zmenšovať sa počas ekonomickej expanzie, kedy vládne dlhopisy ponúkajú investorom vyššie úrokové sadzby, aby ich prilákali.

Korporátne dlhopisy môžu investorom výrazne pomôcť pri diverzifikácii ich portfólia. Dlhové nástroje, ako sú napríklad dlhopisy, sa vo všeobecnosti používajú na vyváženie akcií, nakoľko sa ich ceny zvyčajne pohybujú opačným smerom ako ceny akcií. Cieľom investora, by malo byť vytvorenie diverzifikovaného, vyváženého portfólia, ktorého hodnota nebude závisieť od pohybov cien jedného konkrétneho druhu investičných nástrojov.

Investovanie do dlhopisov môže vyvážiť vyššie riziko spojené s investovaním do akcií spoločností s ambicióznymi rastovými stratégiami.

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že korporátne dlhopisy sa považujú za investíciu s príjmom, no investori môžu s nimi môžu stále špekulovať. Vzhľadom na to, že ceny dlhopisov kolísajú v závislosti od úrokových sadzieb a súčasných ekonomických podmienok, korporátne dlhopisy môžu predstavovať príležitosť na generovanie zisku počas nestabilného ekonomického obdobia.

Toto platí najmä v prípade podradných dlhopisov, ktorých výkonnosť sa v minulosti viac podobala akciám ako nízko-rizikovým korporátnym dlhopisom. Korelácia medzi výkonnosťou podradných dlhopisov a akcií sa od vypuknutia pandémie koronavírusu ešte zvýšila. Je to spôsobené tým, že sa Federálny systém USA zaviazal k nákupu korporátnych dlhopisov.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.