Výkonnosť podielových fondov

HABERL
21. júla 2022

Chcete vedieť aká je dobrá výkonnosť podielových fondov? To bude závisieť od viacerých faktorov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na výkonnosť podielových fondov a výpočet ich výnosov.

Medzi príklad dôležitých faktorov patrí napríklad typ fondu, časový rámec, alebo horizont vašej investície. Očakáva sa napríklad, že dobrý ročný výnos akciového podielového fondu bude oveľa vyšší, ako výnos dlhopisového fondu.

Väčšina podielových fondov je primárne zameraná na dlhodobých investorov a usiluje sa o relatívne hladký, konzistentný rast s menšou volatilitou, ktorej môže čeliť trh ako celok.

Z historických údajov vyplýva, že počas býčích (rastúcich) trhov majú podielové fondy tendenciu dosahovať nižšiu výkonnosť v porovnaní s trhovým priemerom, ale počas medvedích (klesajúcich) trhov prekonávajú trhový priemer.

Dlhodobí investori majú pri investíciách do podielových fondov zvyčajne nižšiu toleranciu rizika a zaujímajú sa viac o minimalizáciu rizika, ako o maximalizáciu ziskov.

Pre podielový fond je dobrý výnos do značnej miery definovaný individuálnymi očakávaniami investora a požadovanou úrovňou výnosu. Väčšinu investorov pravdepodobne uspokojí výnos, ktorý zhruba odzrkadľuje priemerný výnos na celkovom trhu a čísla, ktoré spĺňajú alebo prekračujú tento cieľ, tak predstavujú dobrý ročný výnos. Investori, ktorí hľadajú omnoho vyššie výnosy, by však mohli byť z tejto úrovne návratnosti investícií mierne sklamaní.

Podobné: Prečo investovať do podielových fondov?

Ekonomické podmienky a výkonnosť trhu sú dôležitými faktormi pri určovaní dobrej návratnosti investícií. Napríklad, v prípade silného medvedieho trhu počas roka, za účasti poklesu akcií v priemere o 10 % až 15 %, investor fondu, ktorý dosiahol 3 % zisk to bude považovať za vynikajúci výkon. Za iných a pozitívnejších trhových podmienok by investor s rovnakou výkonnosťou fondu nebol spokojný.

Podielové fondy sa väčšinou hodnotia v porovnaní s benchmarkom, akým je napríklad široký index alebo iné meradlo hodnoty, takže ak index S&P 500 klesne za rok o 3 % a podielový fond s veľkou kapitalizáciou klesne iba o 2,5 %, môžeme to považovať za relatívne “dobrý výkon”.

Ročný výnos a priemerný ročný výnos podielových fondov

Pri skúmaní výnosov podielových fondov je dôležité najprv pochopiť rozdiel medzi ročným výnosom a priemerným ročným výnosom.

Ročný výnos je zisk alebo strata počiatočnej investície v priebehu roka. Priemerný ročný výnos je priemerná miera návratnosti za viacročný časový rámec. Používa sa na hodnotenie výkonnosti fondu v priebehu času. Výpočet priemerného ročného výnosu spoločnosti alebo inej investície, umožňuje investorom analyzovať výkonnosť za ktorýkoľvek daný rok, kedy je investícia držaná v koši investícií.

Predpokladajme napríklad, že podielový fond mal minulý rok výnos 15 %, avšak 10-ročný historický výnos je 10 %. Zisk za predchádzajúci rok predstavuje ročný výnos a 10-ročná výkonnosť je priemerný výnos za dané obdobie. Počas niekoľkých rokov, teda meraného obdobia, mohol mať podielový fond veľké zisky, zatiaľ čo v niektorých rokoch mohol mať poklesy. Priemerný výnos za dané obdobie sa anualizuje.

Výpočet ročného výnosu podielového fondu a priemerného ročného výnosu

Pre lepšie pochopenie ročného výnosu podielového fondu a priemerného ročného výnosu je užitočné vedieť ako sa počítajú. Majte na pamäti, že výkonnosť (výnosy) podielového fondu sa na rozdiel od akcií a ETF (fondov obchodovaných na burze) nemerá cenou. Namiesto toho sa vyjadruje čistá hodnota aktív.

Čistá hodnota aktív je súčet hodnoty podielov v podielovom fonde, mínus jeho záväzky. Vypočítava sa na konci každého obchodného dňa, na základe trhovej ceny každého cenného papiera, ktorý sa vo fonde nachádza.

1) Výpočet ročného výnosu podielového fondu

Ak chcete nájsť ročný výnos podielového fondu, budete musieť zistiť čistú hodnotu aktív počas roka. Najprv odpočítate čistú hodnotu aktív z 1. januára od čistej hodnoty aktív z 31. decembra toho istého roku. Potom tento rozdiel v čistej hodnote aktív vydelíte počiatočnou čistou hodnotou aktív z 1. januára. Hoci ročný výnos poskytuje investorom celkovú zmenu ceny za obdobie jedného roka, výpočet však nezohľadňuje volatilitu cien akcií fondu v danom časovom horizonte.

Tento výpočet vám poskytne ročný výnos podielového fondu: (Čistá hodnota aktív z 31. decembra – čistá hodnota aktív z 1. januára) / čistá hodnota aktív z 1. januára = ročný výnos.

Napríklad. Ak bola počiatočná čistá hodnota aktív z 1. januára 100 a z 31. decembra 110, ročný výnos fondu by predstavoval 10 %. Výpočet by vyzeral takto (110-100)/100= 0,1, teda 10 %.

2) Výpočet priemerného ročného výnosu podielového fondu

Ak chcete zistiť aký je priemerný ročný výnos podielového fondu, pridajte ročné výnosy za každý jeden rok v konkrétnom časovom rámci a vydeľte celkový výnos počtom rokov.

Predpokladajme napríklad, že ste chcete vypočítať priemerný ročný výnos počas troch rokov. Ročné výnosy v tomto časovom období predstavovali 6 %, 8 % a 10 %. V tomto prípade by výpočet vyzeral nasledujúco: (6+8+100)/3= 36/3= 8.

Ročný výnos je jednoducho zisk alebo strata konkrétneho investičného nástroja počas kalendárneho roka. Priemerný ročný výnos je priemerný výnos investície za viacročný časový rámec.

Podobné: Ako investovať do podielových fondov?

Ďalšie dôležité pojmy pre investorov

Vo svete investovania v rámci podielových fondov sa môžete stretnúť s množstvom pojmov, ktoré si sú síce blízke, no môžu znamenať úplne iné veci. Poďme sa pozrieť na niekoľko, na prvý pohľad zrejmých pojmov, ktorých skutočný význam vás môže niekedy zaskočiť.

Celková výkonnosť

Pojem celková výkonnosť sa vzťahuje na skutočné výnosy získané z investície. Zahŕňa dividendy, ale aj kapitálové zisky.

Koncová výkonnosť

Koncová výkonnosť predstavuje ročný výnos za konkrétne koncové obdobie, ktoré sa končí posledným dňom.

Bodová výkonnosť

V tomto príde ide o ročný výkon zaznamenaný medzi dvoma časovými bodmi. Všetko, čo potrebujete na výpočet bodovej výkonnosti je dátum začiatku a dátum ukončenia schémy podielových fondov.

Záver

Pred investovaním do podielového fondu by investori mali porozumieť svojim individuálnym investičným cieľom a možnostiam. Ak investor vie akú výkonnosť očakáva, môže začať rátať výkonnosť podielových fondov počas konkrétnych časových období a určiť, či výkonnosť investície spĺňa alebo nespĺňa jeho ciele. Na základe toho sa môže rozhodnúť, či do podielového fondu investuje alebo nie.

Výkonnosť podielových fondov sa môže merať, buď na ročnej báze v priebehu jedného roka, vtedy ide o ročnú výkonnosť fondu alebo sa dajú priemerovať výkony z viacerých rokov, a vtedy hovoríme o priemernej ročnej výkonnosti fondu.

V prípade, že by ste mali záujem o investície do podielových fondov, ale potrebujete pomoc s výpočtom, nechajte si poradiť od našich experov.

zdroj: www.fortune.com, www.investorplace.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.