Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie poskytnuté v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)
Informácie o prevádzkovateľovi

 1. HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 7101/B, (ďalej aj ako „spoločnosť“), týmto ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje dotknuté osoby, ktoré sú klientmi spoločnosti alebo potenciálny klienti spoločnosti, o spracúvaní osobných údajov.
 2. Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov na spoločnosť prostredníctvom zverejnených kontaktov na webovom sídle spoločnosti.
 3. Nakoľko spoločnosť môže v zmysle príslušných častí zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch poskytovať služby len na základe zmluvy nie je súhlas klienta so spracúvaním osobných údajov nevyhnutný a spoločnosť je povinná spracúvať osobné údaje klienta.
 4. Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov aj na zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov Mgr. František Wágner, compliance@haberl.sk.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov klientov sa spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:

 1. osobné údaje klientov sú vo vzťahu k dotknutej osobe spracúvané zákonným spôsobom,spravodlivo a transparentne;
 2. osobné údaje klientov sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely anesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi;
 3. osobné údaje klientov sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutnývzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 4. osobné údaje klientov sú správne a podľa potreby aktualizované;
 5. osobné údaje klientov sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôbnajviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. osobné údaje klientov sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Účel, rozsah a čas spracúvania osobných údajov

 1. Spoločnosť má povolenie na poskytovanie investičných služieb v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch na vykonávanie podnikateľskej činnosti obchodníka s cennými papiermi. Spoločnosť pri vykonávaní podnikateľskej činnosti obchodníka s cennými papiermi uzatvára so svojimi klientmi, ktorými sú v prevažnej miere fyzické osoby z EÚ, zmluvy a získava osobné údaje o fyzických osobách.
 2. Spoločnosť tiež spracúva osobné údaje klientov na účely dodržania zákonnej povinnosti a to najmä podľa:– zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch;– zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;– zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní;– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;– zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správydaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;alebo iných právnych predpisov, ktoré vyššie uvedené predpisy dopĺňajú alebo nahrádzajú.
 3. V prípade neposkytnutia osobných údajov klientom spoločnosť nebude môcť uzatvoriť s klientom zmluvu a následne mu poskytovať svoje služby.
 4. Spoločnosť spracúva osobné údaje klientov v rozsahu:– ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje ototožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladutotožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;– kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má;– osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta.spoty
 5. Spoločnosť získava osobné údaje z dokladu totožnosti kopírovaním, skenovaním alebo inýmzaznamenávaním v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druha číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti.
 6. Spoločnosť spracúva osobné údaje počas obdobia, ktoré jej stanovujú platné právne predpisy.
 7. Klientom je aj osoba, ktorá sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať klientomspoločnosti.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 1. Spoločnosť je povinná pred poskytnutím služby získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, týkajúce sa konkrétneho typu produktu alebo služby, jeho finančnej situácie vrátane jeho schopnosti znášať straty, jeho odolnosti voči riziku a jeho investičných cieľov tak, aby mohla odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú preňho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.Pri získavaní a následnom spracúvaní osobných údajov klientov spoločnosť používa jednotný automatizovaný postup slúžiaci na vyhodnotenie a vytvorenie „investičného profilu“ klienta. Spoločnosť využíva technologické riešenia spracúvania osobných údajov, ktoré spočívajú v profilovaní fyzickej osoby na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby alebo na účely analýzy či predvídania osobných preferencií, správania a postojov klienta súvisiacich s investovaním.
 2. Na účely získania a vytvorenia „investičného profilu“ klienta spoločnosť využíva automatizovaný formulár. O spôsobe vyhodnocovania spoločnosť nesprístupňuje úplné informácie.

Zdroj osobných údajov a spôsob ich spracúvania

Spoločnosť pri svojej činnosti získava osobné údaje priamo od klientov a to prostredníctvom komunikácie o uzatvorení zmluvy na poskytovanie služieb spoločnosťou a/alebo osobné údaje získava od ďalších subjektov, ktoré spoločnosť pri takejto komunikácii zastupujú.Spoločnosť spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami a manuálne.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
Spoločnosť poskytuje osobné údaje tretím stranám na spracovanie iba ak je to jej zákonná povinnosť alebo si to vyžaduje zabezpečenie činnosti spoločnosti, tj. z technicko-administratívnych dôvodov, napr. IT služby, účtovnícke a audítorské služby, pričom spoločnosť v takom prípade dôvodne predpokladá, že táto tretia strana plní povinnosti ochrany osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov.

Ďalšie informácie

 1. Klient má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
 2. Poskytnutie osobných údajov Klientom je zákonnou požiadavkou a zároveň aj požiadavkou,ktorá je nevyhnutne potrebná na uzavretie príslušnej zmluvy so spoločnosťou, prípadne poskytnutie služieb spoločnosťou Klientovi. Klient je povinný poskytnúť osobné údaje, v prípade ak by neboli osobné údaje Klientom spoločnosti poskytnuté, spoločnosť nemôže s Klientom uzatvoriť príslušnú zmluvu ani poskytnúť Klientovi Klientom požadované služby.
 3. Pred ďalším spracúvaním osobných údajov Klienta na iný, ako vyššie vymedzený účel, má spoločnosť povinnosť poskytnúť Klientovi informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie.
 4. Spoločnosť ako prevádzkovateľ nezískava osobné údaje o Klientovi od tretích osôb, ale výhradne od Klienta.
 5. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť v súlade s § 41 Zákona Klientovi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 6. Informácie v zmysle tohto poučenia je spoločnosť povinná poskytnúť klientovi v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to Klient požiada, informácie môže spoločnosť poskytnúť aj ústne, ak Klient preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
 7. Spoločnosť je povinná poskytnúť Klientovi informácie o opatreniach, ktoré prijala na základe žiadosti Klienta podľa § 21 až 28 Zákona, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.