Portfólio Profit

Mimoriadne zhodnotenie pod drobnohľadom dravých portfólio manažérov.

Odporúčaný horizont3+ rokov
Predpokladaný výnosod 12 % p.a.
Minimálna investícia20 000 €

O portfóliu

Portfólio Profit, naše najvýkonnejšie portfólio, je aktívne riadený investičný produkt zložený zo svetových akcií s mimoriadnymi výnosmi. Komplexnú starostlivosť o majetok zastrešujú naši portfólio manažéri.

Čo portfólio obsahuje

 • Investovanie výlučne do akcií spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10mld. USD.
 • Aktívnu správu portfólia pre zabezpečenie efektívneho zhodnotenia.
 • Kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov ako zdroje zhodnotenia portfólia.
100 %
akciová zložka
100 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 30. 06. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 107,07 %. Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 73,40 %.

Za obdobie od 26. 8. 2015 do 26. 8. 2020 naše dynamické riadené portfólio PROFIT dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 252,87 %.

Portfólio Profit je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Profit.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, a  marketingové oznámenie v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

  Zdroj informácií

  EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej alebo hrubej simulovanej (uvedené pri každom predmetnom portfóliu) výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sú uvádzané v mene EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

  Reálna čistá výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF a hotovosti (podľa zloženia portfólia) od prvotnej investície konkrétneho portfólia, pričom percentuálne zastúpenie jednotlivých aktív ako aj hotovostnej zložky v portfóliu sa mení vzhľadom na vývoj jednotlivých aktív, na príslušných burzách, zmeny výmenného kurzu mien, účtovania poplatkov ako aj pripísanie dividend. Všetky výnosy sú prepočítané (uvedené) v mene EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred zdanením.

  Hrubý simulovaná výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF za sledované obdobie, pričom na začiatku sledovaného obdobia boli aktíva zastúpené v optimálnom percentuálnom pomere podľa stanovenej stratégie. Počas simulovaného obdobia neboli zohľadnené poplatky obchodníka ani poplatky tretích strán.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.