Portfólio Unique AI

Umelá inteligencia prenikla do sveta investovania. Portfólio, ktoré zmení svet.

Odporúčaný horizont: 8 rokov
Predpokladaný cieľový výnos:od 15 % p.a.
Minimálna investícia:10 000€

Kľúčové informácie

Aktívne riadené portfólio UNIQUE AI je investičný produkt zložený zo svetových technologických akcií, ktoré sú zbehlé v odhaľovaní nových trendov v oblasti umelej inteligencie (AI). Je určené pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie ich majetku. Aktívne riadené portfólio UNIQUE AI znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé zhodnocovanie majetku klienta.

Čo portfólio obsahuje

V rámci dohodnutej investičnej stratégie portfólio manažér investuje finančné prostriedky klienta výlučne do akcií spoločností kótovaných na európskych a amerických burzách s trhovou kapitalizáciou nad 1 mld. EUR alebo ekvivalent v USD. Portfólio manažér investuje do vybraného počtu akcií firiem, ktoré časť alebo celý predmet podnikania sústredia do vývoja a poskytovania služieb v rámci umelej inteligencie. Jedná sa o veľmi úzky sektor, ktorý na základe fundamentálnej analýzy a vysokého záujmu firiem a spoločnosti ako takej, má predpoklad zaznamenať nadpriemerný výkon oproti trhu.

100 %
akciová zložka
100 %
akciová zložka

Výkonnosť portfólia

UZATVORENÉ: Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 30. 06. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 53,36 %.

Portfólio Unique AI je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Unique AI.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, a  marketingové oznámenie v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

  Zdroj informácií

  EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej alebo hrubej simulovanej (uvedené pri každom predmetnom portfóliu) výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sú uvádzané v mene EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

  Reálna čistá výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF a hotovosti (podľa zloženia portfólia) od prvotnej investície konkrétneho portfólia, pričom percentuálne zastúpenie jednotlivých aktív ako aj hotovostnej zložky v portfóliu sa mení vzhľadom na vývoj jednotlivých aktív, na príslušných burzách, zmeny výmenného kurzu mien, účtovania poplatkov ako aj pripísanie dividend. Všetky výnosy sú prepočítané (uvedené) v mene EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred zdanením.

  Hrubý simulovaná výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF za sledované obdobie, pričom na začiatku sledovaného obdobia boli aktíva zastúpené v optimálnom percentuálnom pomere podľa stanovenej stratégie. Počas simulovaného obdobia neboli zohľadnené poplatky obchodníka ani poplatky tretích strán.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.