Portfólio Balance

Portfólio založené na dokonalej rovnováhe medzi akciami, dlhopismi a zlatom.

Odporúčaný horizont:3+ rokov
Predpokladaný výnos:od 6 % p.a.

O portfóliu

Portfólio Balance je vhodnou voľbou pre investorov s cieľom dosahovať zhodnotenie bez výraznejších rizík. Pre zabezpečenie atraktívneho pomeru rastu investície k nízkemu riziku sme pre vás portfólio vyskladali z investícií do akcií, ETF fondov štátnych dlhopisov a ETF fondov zlata.

Čo portfólio obsahuje

Vyvážené portfólio BALANCE je zložené z amerických najvýkonnejších spoločností ako sú napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, McDonald’s či Berkshire Hathaway. Konzervatívnu zložku portfólia tvorí ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny ako sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko či Belgicko, a ETF s podkladovým aktívom zlata.

60 %
akciová zložka tých najvýkonnejších spoločností
60 %
akciová zložka tých najvýkonnejších spoločností
28,8 %
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
28,8 %
ETF fond, ktorý kopíruje vývoj štátnych dlhopisov krajín eurozóny
11,2 %
ETF s podkladovým aktívom zlata
11,2 %
ETF s podkladovým aktívom zlata

Výkonnosť portfólia

Vyvážené portfólio BALANCE dosiahlo od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 30. 06. 2024 reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 16,54 %. Synthetic benchmark: 60 % S&P 500 + 40 % SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 11,31 %.

Za obdobie od 13. 4. 2017 do 13. 4. 2022 naše vyvážené riadené portfólio BALANCE dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 136,52 %.

Investičné portfólio BALANCE je určené pre vás, ak hľadáte…

Prevedieme vás investovaním do portfólia Balance.

Kontaktujte nás.


  Zdaňovanie investície

  Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

  Upozornenie na riziká pri investovaní

  Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, a  marketingové oznámenie v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

  Zdroj informácií

  EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej alebo hrubej simulovanej (uvedené pri každom predmetnom portfóliu) výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sú uvádzané v mene EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

  Reálna čistá výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF a hotovosti (podľa zloženia portfólia) od prvotnej investície konkrétneho portfólia, pričom percentuálne zastúpenie jednotlivých aktív ako aj hotovostnej zložky v portfóliu sa mení vzhľadom na vývoj jednotlivých aktív, na príslušných burzách, zmeny výmenného kurzu mien, účtovania poplatkov ako aj pripísanie dividend. Všetky výnosy sú prepočítané (uvedené) v mene EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred zdanením.

  Hrubý simulovaná výkonnosť je vypočítaná ako vývoj váženého priemeru akcií, dlhopisov, ETF za sledované obdobie, pričom na začiatku sledovaného obdobia boli aktíva zastúpené v optimálnom percentuálnom pomere podľa stanovenej stratégie. Počas simulovaného obdobia neboli zohľadnené poplatky obchodníka ani poplatky tretích strán.

  Odber HABERL News

  Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.