Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá investovania

HABERL
28. októbra 2019

Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) investovania sa týkajú triedy investícií, ktorá je známa ako “udržateľné investície”. Týmto pojmom súhrnne označujeme investície, ktoré sa snažia o pozitívne výnosy a zároveň aj pozitívny dlhodobý vplyv na spoločnosť, životné prostredie a riadenie podnikov. Existuje niekoľko kategórií udržateľného investovania, medzi ktoré patrí napríklad dopadové investovanie; spoločensky zodpovedné investovanie […]

ESG

Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) investovania sa týkajú triedy investícií, ktorá je známa ako “udržateľné investície”. Týmto pojmom súhrnne označujeme investície, ktoré sa snažia o pozitívne výnosy a zároveň aj pozitívny dlhodobý vplyv na spoločnosť, životné prostredie a riadenie podnikov. Existuje niekoľko kategórií udržateľného investovania, medzi ktoré patrí napríklad dopadové investovanie; spoločensky zodpovedné investovanie (SRI); investovanie na základe environmentálnych, sociálnych a firemných faktorov riadenia (ESG). Spoločensky zodpovedné investovanie sa zaujíma o etickú stránku investícií zatiaľ, čo environmentálne, sociálne a vhodne riadené investície sa viac zaujímajú o dopad týchto investícií na spoločnosť.

Kľúčové body

  • Environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia (ESG) sú čoraz populárnejším spôsobom, ako investori hodnotia spoločnosti, do ktorých plánujú investovať.
  • Mnoho podielových fondov, maklérskych firiem alebo finančných poradcov ponúka investičné produkty, ktoré tieto kritéria spĺňajú.
  • Environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia môžu pomôcť investorom vyhnúť sa investíciám do spoločností, ktoré by kvôli svojim praktikám, mohli pre investora predstavovať väčšie finančné riziko.

Financial Times Lexicon definuje environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia ako “všeobecný pojem, ktorí používajú investori na kapitálových trhoch na hodnotenie správania spoločností a na určenie ich budúcej finančnej výkonnosti.” Dodáva, že environmentálne, sociálne a riadiace kritériá “sú podskupinou nefinančných ukazovateľov výkonnosti, ktoré zahŕňajú otázky trvalo udržateľného, etického a podnikového riadenia, medzi ktoré patrí napríklad riadenie uhlíkovej stopy spoločnosti.” Ide o faktory, ktoré sa používajú pri posudzovaní rizika jednotlivých investičných rozhodnutí.

Mnoho investorov sa nezaujíma iba o finančný zisk svojich investícií. Zaujíma ich taktiež vplyv investícií na spoločnosť a úloha, ktorú môžu ich aktíva zastávať pri presadzovaní globálnych otázok, ako sú napríklad opatrenia v oblasti zmeny klímy. Demografickou skupinou, ktorej najviac záleží na tom, či ich investície spĺňajú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá je generácia Y, tzv. deti Milénia. Podľa štúdie z roku 2006 je pravdepodobnejšie, že príslušníci generácie Y investujú do spoločností, ktoré pociťujú istú spoločenskú alebo environmentálnu zodpovednosť. Polovica opýtaných sa vyjadrila, že by pravdepodobne odmietla produkt alebo službu od spoločnosti, ktorá je vnímaná ako environmentálne alebo spoločensky nezodpovedná.

Podobné: Čo je investičné bankovníctvo?

Najmä mladší investori v posledných rokoch prejavili záujem investovať do spoločností, fondov obchodovaných na burze a iných finančných produktov, ktoré spĺňajú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá. Poradcovia ako Betterment a Wealthfront taktiež používajú tieto kritériá, na posudzovanie nových investičných príležitostí. Podľa najnovšej správy Nadácie US SIF, investori na začiatku roka 2018 vlastnili aktíva spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá v hodnote 11,6 biliónov amerických dolárov, zatiaľ čo dva roky dozadu dosahovali tieto aktíva hodnotu len 8,1 bilióna amerických dolárov.

Environmentálne, sociálne a vhodne riadené investovanie môže mať rôzne formy. Index S&P Jones rozdeľuje udržateľné investície do dvoch kategórií: environmentálne, sociálne a vhodne riadené investície a zelené alebo nízko-uhlíkové investície. Environmentálne, sociálne a vhodne riadené investície posudzujú viac faktorov ako zelené investície. Medzi environmentálne faktory patrí hospodárenie s odpadom, vodou, využívanie alternatívnych zdrojov energie, vplyv na životné prostredie a znižovanie znečistenia a emisií. Medzi sociálne faktory patrí mentalita na pracovisku, dodržiavanie ľudských práv, diverzita komunitných vzťahov a filantropia. Medzi faktory riadenia patrí napríklad štruktúra správnej rady, vzťahy medzi vedením a zamestnancami, ako aj práva zamestnancov.

Čo to sú environmentálne, sociálne a vhodne riadené kritériá investícií?

Environmentálne, sociálne a vhodne riadené kritériá sú súborom noriem, ktorými sa spoločensky uvedomelí investori riadia pri posudzovaní potencionálnych investícií. Environmentálne kritériá sa zaoberajú otázkou, ako sa spoločnosť stará o prírodu. Sociálne kritériá skúmajú vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých spoločnosť pôsobí. Vhodne riadené kritériá zase posudzujú vedenie spoločnosti, platy výkonných pracovníkoch, audity, vnútropodnikové kontroly a práva akcionárov.

Environmentálne riziká spôsobené obchodnými aktivitami spoločností môžu mať skutočný alebo potencionálny negatívny vplyv na ovzdušie, pôdu, ekosystémy alebo ľudské zdravie. Spoločnosti, ktoré sa snažia spĺňať environmentálne normy sa zameriavajú na riadenie zdrojov, predchádzanie znečisťovania, znižovanie emisií a svojho vplyvu na klimatickú zmenu.

Sociálne kritériá sa týkajú dopadu, ktoré môžu mať firmy na spoločnosť. Zaoberajú sa najmä spoločenskými aktivitami firmy, ako je napríklad podpora zdravia a bezpečnosti v práci, podpora vzťahov medzi zamestnancami, ochrana ľudských práv a integrita výrobkov. Medzi sociálne pozitívne výsledky patrí zvýšenie produktivity a morálky zamestnancov, zníženie striedania zamestnávateľov a absencií zamestnancov rovnako, ako aj zvýšenie lojality voči zamestnávateľom.

Kritériá v oblasti riadenia sa týkajú spôsobu akým je spoločnosť vedená. Zaoberajú sa nezávislosťou a rozmanitosťou obchodných značiek, správou podnikových rizík. Pozitívne výsledky sa snažia dosiahnuť pomocou ochrany akcionárov a ich práv, alebo podávania a zverejňovania informácií.

Environmentálne, sociálne a riadiace faktory investícií

Tieto kritériá sa zameriavajú najmä na “nefinančné” premenné alebo faktory investícií. Pomocou environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií môžu zodpovední investori posúdiť riziká jednotlivých investícií. Environmentálne faktory posudzujú akú politiku dané spoločnosti v oblasti životného prostredia zastávajú, ako nakladajú s odpadom a znečistením, ako sa stavajú k problémom spojeným s vyčerpaním prírodných zdrojov, emisií skleníkových plynov, odlesňovaním alebo zmenou podnebia.

Sociálne faktory sa zameriavajú aj na to, ako spoločnosť zaobchádza so svojimi zamestnancami a obchodnými partnermi, a posudzujú rozmanitosť a vzťahy medzi zamestnancami, pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ale aj konflikty na pracovisku.

Faktory riadenia sa zaoberajú podnikovými politikami a spôsobom, akým je spoločnosť riadená. Zameriavajú sa daňovú stratégiu spoločnosti, odmeňovanie výkonných zamestnancov, dary a politické lobovanie, korupciu a úplatkárstvo vo firme, a na rozmanitosť a štruktúru správnych rád spoločnosti.

Rozdiel medzi environmentálnym, sociálnym a vhodne riadeným; spoločensky zodpovedným a dopadovým investovaním

O spoločensky zodpovednom investovaní (SRI) sa začalo rozprávať v 70. rokoch 20. storočia, kedy investori využívali metódy negatívneho skríningu, aby sa vyhli investovaniu do zbraní, tabaku, hazardu, zábavy pre dospelých alebo iných nerestí. Investovanie do akcií spoločností, ktoré poskytovali takéto produkty alebo služby sa považovalo za podporovanie morálne “zlých” alebo sociálne nezodpovedných podnikov. Filozofiou tohto obdobia bolo, že kapitál by sa mal využívať v morálne “dobrých” odvetviach. Tento základ pre vnímanie spoločností v rámci spoločensky zodpovedného investovania je kritizovaný ako úzkoprsý pohľad na investičný svet, čo môže byť veľkou prekážkou pri budovaní investičného portfólia.

Pojem environmentálne, sociálne a vhodne riadiace investovanie sa častokrát používa ako synonymum k spoločensky zodpovednému investovaniu. Environmentálne, sociálne a riadiace faktory, medzi ktoré napríklad patrí šetrnosť k životnému prostrediu, sa považujú za faktory určujúce, ako dlho sa môže firme na trhu dariť. Inými slovami, spoločnosti, ktoré spĺňajú vysokokvalitné environmentálne, sociálne a riadiace kritériá pravdepodobne svoju konkurenciu predbehnú.

Podobné: Čo je privátne bankovníctvo?

Podľa spoločnosti Gitterman Wealth Management, úspešný správca peňazí dodržiava určité kroky pri výbere investícií, ktoré spĺňajú environmentálne, sociálne a riadiace kritéria. Najprv identifikuje skupinu investícií na základe svojich tradičných kritérií. Následne z nich vyberie tie, ktoré zodpovedajú environmentálnym, sociálnym a riadiacim kritériám. Dôvodom prečo sa zisky a pozitívny dopad na spoločnosť nemusia vzájomne vylučovať je ten, že pri výbere investícií, ktoré spĺňajú dané kritériá sa vyberajú len tie, pri ktorých sa predpokladá vysoký potencionálny zisk.

Dopadové investovania sa považuje za najvyspelejší druh udržateľného investovania. Zahŕňa meranie environmentálneho a sociálneho vplyvu, spoločne s výnosmi. Hoci pozitívny vplyv na spoločnosť a zisky zväčša nejdú ruka v ruke, dopadové investovanie spočíva v nájdení spôsobu, ako generovať finančný zisk a zároveň vytvárať pozitívny environmentálny a sociálny vplyv na spoločnosť.

Niektorí investori veria, že ak budú posudzovať spoločnosti na základe environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií môže im to pomôcť vyhnúť sa spoločnostiam, ktorých praktiky, by mohli predstavovať isté riziko – čoho dôkazom je napríklad únik ropy spoločnosti BP v roku 2010 a emisný škandál spoločnosti Volkswagen. Ceny akcií obidvoch spoločností začali po týchto škandáloch prepadať a viedli k niekoľko miliardovým stratám na strane spoločností.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.