Ovplyvňuje manažér výkonnosť riadeného portfólia?

HABERL
4. januára 2022

Manažér portfólia je osobou zodpovednou za investovanie aktív v rámci portfólia, implementáciu investičnej stratégie a riadenie každodenného obchodovania v rámci portfólia. Manažér je jedným z najdôležitejších faktorov pri investovaní. Avšak, ovplyvňuje aj výkonnosť portfólia?

Aktívny manažér portfólia, ktorý zabezpečuje výkonnosť riadeného portfólia,zaujíma aktívny prístup k investovaniu, čo znamená, že sa snaží neustále prekonávať priemerné trhové výnosy. V tomto scenári je mimoriadne dôležitý samotný manažér portfólia, pretože jeho investičný štýl priamo vedie k výnosom portfólia.

Manažéri portfólií musia mať veľmi špecifické vlastnosti na to, aby boli úspešní. Prvou z nich je nápad. Aktívny manažér portfólia musí mať originálny investičný náhľad na trh. Na trhu je príliš veľa možností ako investovať, preto manažér portfólia musí prilákať potenciálnych investorov.

Okrem toho je mimoriadne dôležitý aj spôsob, akým manažér portfólia vykonáva prieskum trhu. Aktívni manažér vytvorí zoznam tisícok spoločností, ktorý následne prepracuje a skončí so zoznamom desiatok spoločností. Užší zoznam je následne analyzovaný, po čom manažér posúdi jednotlivé spoločnosti a urobí investičné rozhodnutia.

Akú sú úlohy profesionálov pri správe investícií, čím všetkým sa zaoberajú?

Profesionálny licencovaný manažér portfólií pracuje v mene svojich klientov. Jeho konečným cieľom je maximalizovať očakávanú návratnosť investícií, v rámci primeranej úrovne vystavenia voči riziku. Správa portfólia si vyžaduje schopnosť zvažovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby v celom spektre investícií.

Aktívne riadenie portfólia zahŕňa pokus ohľadom prekonania výkonnosti indexu aktívnym nákupom a predajom jednotlivých akcií a iných aktív. Aktívni manažéri portfólia môžu použiť ktorýkoľvek zo širokej škály kvantitatívnych alebo kvalitatívnych modelov, ktoré im pomôžu pri hodnotení potencionálnych investícií.

Medzi základné úlohy aktívnych manažérov portfólií patria

1) Alokácia aktív

Kľúčom k efektívnej správe portfólia je dlhodobý mix aktív. Vo všeobecnosti to zahŕňa akcie, dlhopisy a hotovosť, ako aj depozitné certifikáty. Existujú aj iné typy investícií, ktoré sa často označujú, ako alternatívne investície. Do tejto kategórie spadajú nehnuteľnosti, komodity a deriváty.

Alokácia aktív je založená na pochopení, že rôzne typy aktív sa nepohybujú spoločne a niektoré sú volatilnejšie ako iné. Kombinácia aktív poskytuje rovnováhu a chráni pred rizikom. Investori s agresívnejším profilom vo väčšej miere investujú do volatilnejších investícií, ako sú napríklad rastové akcie. Investori s konzervatívnym profilom zasa volia stabilnejšie investície, ako sú dlhopisy a blue-chip akcie.

2) Diverzifikácia

Jedinou istotou vo svete investovania je, že nie je možné so stopercentnou istotou predpovedať, čo sa podarí a čo nie. Obozretným prístupom preto je vytvorenie tzv. koša investícií, ktorý poskytuje širokú expozíciu v rámci určitej triedy aktív. Skutočná diverzifikácia sa uskutočňuje v rámci rôznych tried cenných papierov, sektorov hospodárstva a geografických regiónov.

Diverzifikácia predstavuje spôsob rozloženia rizika a odmeny, v rámci triedy aktív. Pretože je veľmi ťažké vedieť, ktorá podskupina triedy aktív alebo sektora pravdepodobne prekoná inú, diverzifikácia sa snaží zachytiť výnosy všetkých sektorov v priebehu času a zároveň znížiť volatilitu v danom čase.

3) Rebalansovanie

Rebalansovanie sa používa na vrátenie portfólia do jeho pôvodnej cieľovej alokácie, v pravidelných intervaloch. Zvyčajne sa vykonáva raz ročne. Robí sa to preto, aby sa obnovil pôvodný mix aktív, keď ho pohyby trhov vyvedú z rovnováhy.

Uveďme si príklad. Povedzme, že v rámci portfólia je 70% alokovaných akciám a 30% aktívam s pevným výnosom. No po dlhšom raste trhu si všimneme, že akciám je zrazu alokovaných až 80%. Investor dosiahol dobrý zisk, no portfólio je momentálne vystavené vyššiemu riziku, ako môže investor tolerovať.

Rebalansovanie vo všeobecnosti zahŕňa predaj cenných papierov s vysokou cenou a vloženie týchto získaných peňazí do cenných papierov s nižšou cenou. Každoročné rebalansovanie portfólia umožňuje investorovi zachytiť zisky a rozšíriť príležitosť na rast v sektoroch s vysokým potenciálom a zároveň udržať portfólio v súlade s pôvodným profilom pomeru výnosu a rizika.

Aktívne riadenie portfólia

Investori, ktorí implementujú aktívnu správu portfólií, využívajú manažérov alebo maklérov na nákup a predaj akcií, v snahe prekonať konkrétny index.

Aktívne riadené investičné portfólio má svojho vlastného manažéra portfólia, spolu-manažérov alebo tím manažérov, ktorí aktívne prijímajú investičné rozhodnutia. Úspech aktívne riadeného portfólia závisí od kombinácie dôkladného prieskumu, prognóz trhu a odbornosti manažéra portfólia.

Manažéri portfólií venujú veľkú pozornosť trhovým trendom, zmenám v ekonomike, zmenám v politickom prostredí a správam, ktoré ovplyvňujú spoločnosti. Tieto údaje sa používajú na načasovanie nákupu alebo predaja investícií, v snahe využiť nezrovnalosti na trhu.

Aktívni manažéri portfólií tvrdia, že tieto procesy zvýšia potenciál pre vyššie výnosy, ako tie, ktoré sa dosahujú jednoduchým napodobňovaním držby konkrétneho indexu.

Prečo je lepšie nechať svoje investície spravovať skúsenému profesionálovi?

Mnoho investorov si vyberá skúsených profesionálov na správu svojho portfólia kvôli ich vynikajúcej výkonnosti. Avšak základným dôvodom, prečo využiť profesionálneho manažéra investícií je množstvo ušetreného času a nedostatok odborných znalostí na samostatné uskutočnenie investičných rozhodnutí.

Profesionáli, ktorí investujú v menej iných, majú vysoké štandardy. Sú považovaní za zverencov a majú zákonnú povinnosť konať predovšetkým v najlepšom záujme klienta, alebo príjemcu. Každý manažér má svoj vlastný prístup k uskutočňovaniu rozhodnutí. Investičný proces manažéra portfólií sa snaží zhodnotiť potenciálnu odmenu spojenú s predvídateľnými rizikami.

Postupy na trhu sú každým rokom komplikovanejšie. Informácie a intelektuálna schopnosť s nimi správne narábať je preto v súčasnosti kľúčom k úspešnému investovaniu.

Individuálni investori častokrát nemôžu ani dúfať, že sa im bude pri hľadaní potrebných informácií dariť, tak dobre ako profesionálovi, ktorí má kontakty a analýze trhu, a uskutočňovaniu investičných rozhodnutí sa venuje na plný úväzok, nie iba okrajovo. Profesionálni manažéri portfólií vo všeobecnosti ponúkajú investorom významnú výhodu v odbornosti a zdrojoch, ktoré využívajú.

Zatiaľ čo mnohí investori sa môžu cítiť pohodlne, keď riadia svoje investičné rozhodnutia sami, profesionálni manažéri im vedia častokrát pomôcť efektívnejšie dosiahnuť svoje dlhodobé investičné ciele. Manažéri portfólií môžu svojim klientom poskytnúť pokoj na duši, nakoľko ich klienti vedia, že ich peniaze sú v rukách, tých najlepších.

zdroj: www.wsj.com, www.bloomberg.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.