Pojmy, ktoré by mal poznať každý začínajúci investor

HABERL
24. mája 2022

Pre začínajúcich investorov môže byť investovanie pomerne cudzie. Pripravili sme prehľad základných pojmov, ktoré Vám pomôžu sa zorientovať v tomto svete.

Pojmy, ktoré by mal poznať každý začínajúci investor

Investičný žargón môže byť zastrašujúci. Existuje veľa módnych slov, ktoré finanční poradcovia a skúsení investori používajú v bežnej reči, ako je napríklad likvidita, diverzifikácia či profitabilita.

Takže, ak by ste chceli investovať, ale máte pocit, že nerozumiete väčšine slov, ktoré sa pri investovaní používajú, možno bude lepšie, ak sa najprv naučíte používať investičný jazyk.

V tomto článku Vám prinášame iba niektoré základné pojmy, ktoré v žiadnom prípade nepokrývajú celú škálu pojmov, s ktorými sa pri investovaní stretnete, no jednoznačne vám v počiatkoch investovania pomôžu.

1) Finančný trh

Pojem finančný trh vo všeobecnosti označuje akýkoľvek trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, vrátane burzy cenných papierov, trhu s dlhopismi, devízového trhu alebo trhu s derivátmi.

Tieto trhy môžu zahŕňať aktíva alebo cenné papiere, ktoré sú kótované na regulovaných burzách alebo sa s nimi obchoduje mimo burzy. Finančné trhy sú životne dôležité pre hladké fungovanie kapitalistických ekonomík. Keď finančné trhy zlyhajú, môže dôjsť k narušeniu ekonomiky, vrátane recesie alebo nárastu nezamestnanosti.

2) Investičné portfólio

Pojem investičné portfólio predstavuje vlastníctvo akcií, dlhopisov alebo iných finančných aktív, o ktorých očakávame, že časom prinesú návratnosť alebo rast hodnoty, po prípade oboje.

Investičné portfólio môže byť pasívne alebo aktívne. Zároveň môže byť tvorené širokou škálou tried aktív vrátane akcií, dlhopisov, realitných projektov, podielových fondov, ETF alebo certifikátov.

3) Riadené portfólio

Riadené porfólio alebo správa portfólií predstavuje umenie a vedu týkajúcu sa výberu a dohľadu nad skupinou investícií, ktoré spĺňajú dlhodobé investičné ciele a toleranciu rizika jednotlivca, klienta, spoločnosti alebo inštitúcie.

Profesionálni správcovia portfólií pracujú v mene svojich klientov, zatiaľ čo jednotlivci si môžu svoje vlastné portfólio spravovať a zostavovať aj sami. V oboch prípadoch, konečným cieľom správcu riadiaceho portfólio je maximalizácia očakávanej návratnosti investícií, v rámci primeranej úrovne rizika.

PROFIT

4) ETF

ETF, teda fond obchodovaný na burze (Exchange-traded fund) je typom zloženého investičného nástroja, ktorý funguje podobne ako podielový fond. ETF fondy zvyčajne sledujú konkrétne indexy, sektory, komodity alebo iné aktíva, no na rozdiel od podielových fondov je možné ich nakupovať alebo predávať na burze rovnakým spôsobom, ako napríklad bežné akcie.

ETF môžu byť štruktúrované tak, aby sledovali prakticky čokoľvek, od ceny jednotlivej komodity až po veľkú a rôznorodú zbierku cenných papierov. ETF môžu byť dokonca štruktúrované tak, aby sledovali konkrétne investičné stratégie.

5) Akcie

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje vlastníctvo zlomku spoločnosti. To oprávňuje vlastníka akcií na pomernú časť aktív a ziskov spoločnosti, ktorá sa bude rovnať tomu, koľko akcií vlastní.

S akciami sa primárne obchoduje na burzách a sú základom portfólií mnohých individuálnych investorov. Z dlhodobého hľadiska, akcie svojím výnosom prekonávajú väčšinu ostatných investícií. Tieto investície je možné zakúpiť u väčšiny online obchodníkov s cennými papiermi.

Spoločnosti vydávajú (predávajú) akcie, aby získali prostriedky na prevádzku svojich podnikov. Držiteľ akcií (akcionár) kupuje časť spoločnosti a v závislosti od typu držaných akcií môže mať nárok na časť jej aktív, alebo zisku.

Inými slovami, akcionár sa stáva vlastníkom časti emitujúcej spoločnosti. Vlastníctvo je určené počtom akcií, ktoré osoba vlastní v pomere k počtu vydaných akcií danej spoločnosti.

Mohlo by Vás zaujímaťAko pri investovaní profitovať z rastúcej inflácie?

6) Diverzifikácia

Diverzifikácia je stratégia riadenia rizík, ktorá spája širokú škálu investícií v rámci jedného portfólia. Diverzifikované portfólio obsahuje kombináciu rôznych typov aktív a investičných nástrojov, v snahe obmedziť vystavenie sa akémukoľvek jednotlivému aktívu alebo riziku. Portfólio zostavené z rôznych druhov aktív bude totižto v priemere prinášať vyššie dlhodobé výnosy a nižšie riziko, než akákoľvek jednotlivá držba alebo cenný papier.

Držba v portfóliu môže byť diverzifikovaná nielen medzi triedami rôznych aktív, ale aj v rámci tried investovania na zahraničných trhoch. Ide o to, že pozitívna výkonnosť jednej oblasti portfólia, preváži negatíve v inej.

7) Likvidita

Likvidita sa týka efektívnosti alebo jednoduchosti s akou možno aktívum, alebo cenný papier premeniť na hotovosť bez toho, aby to ovplyvnilo jeho trhovú cenu. Inými slovami, likvidita popisuje mieru do akej je možno aktívum rýchlo kúpiť, alebo predať na trhu za cenu, ktorá odráža jeho vnútornú hodnotu.

Najlikvidnejším aktívom zo všetkých je samotná hotovosť, nakoľko ju možno najrýchlejšie a najjednoduchšie premeniť na iné aktíva. Hmotné aktíva, ako sú napríklad nehnuteľnosti, výtvarné umenie či zberateľské predmety, sú relatívne vo veľmi malej miere likvidné. Ostatné finančné aktíva spadajú na škále likvidity na rôzne miesta.

8) Návratnosť investícií

Návratnosť investícií, niekedy označovaná skratkou ROI (return on investment) je podľa anglického názvu meradlom výkonnosti, ktoré sa používa na hodnotenie efektívnosti alebo ziskovosti investície, alebo na porovnanie efektívnosti množstva rôznych investícií.

Návratnosť investícií sa snaží priamo merať výšku návratnosti konkrétnej investície, v pomere k nákladom investície. Na výpočet návratnosti investície sa investícia vydelí nákladmi na investíciu. Výsledok sa následne vyjadruje ako percento alebo pomer.

9) Profitabilita

Profitabilita úzko súvisí s profitom, no s jedným kľúčovým rozdielom. Zatiaľ čo profit je absolútna suma, profitabilita, niekedy nazývaná ziskovosť, je relatívnou. Ide o metriku používanú na určenie rozsahu profitu spoločnosti vo vzťahu k veľkosti jej podnikania. Profitabilita je teda meradlom efektívnosti a v konečnom dôsledku úspechu, alebo neúspechu spoločnosti.

Profitabilita by sa dala taktiež definovať ako schopnosť podniku produkovať návratnosť investície na základe svojich zdrojov v porovnaní s alternatívnou investíciou. Hoci firma môže generovať profit, nemusí to nevyhnutne znamenať, že zisková.

Záver

Veríme, že aj vďaka tomuto zoznamu investičných pojmov je pre vás investovanie ešte viac príťažlivejšie a zrozumiteľnejšie. Nebojte sa ak sa počas investovania stretnete s cudzími pojmami, ktoré nepoznáte a v živote ste nepočuli. Väčšina z nich označuje okolnosti alebo veci, ktoré určite poznáte.

Potrebujete poradiť ohľadom investícií? Ozvite sa nám.

Zdroj: www.marketwatch.com, www.wikipedia.org

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.