Pre aký typ investorov je ideálne aktívne riadené portfólio?

HABERL
14. decembra 2021

Produkt s názvom aktívne riadené portfólio je veľmi obľúbenou investičnou stratégiou medzi investormi. Pre koho je určená?

Pre aký typ investorov je ideálne aktívne riadené portfólio?

Aktívna správa portfólií je o dátach. Profesionálni správcovia portfólií sa snažia optimalizovať spracovanie dát o trhu, portfóliu, ale aj o svojich klientoch. Zatiaľ čo majetok ich klientov poháňa toto odvetvie, dôsledná a odborná práca s dátami je kľúčom k úspechu. Profesionálni správcovia aktívne riadených portfólií hľadajú riešenia orientované na klienta, ktoré mu pomôžu dosiahnuť jeho finančné ciele.

Pre aký typ investorov je ideálne riadené portfólio?

Niektorí investori si radi riadia svoje investície sami. Iní investori radšej využijú služby poradcov, ktorí im pomôžu s budovaním ich portfólia a následne si ho spravujú sami. Najjednoduchší investičný zážitok však môžete dosiahnuť investovaním do aktívne riadeného portfólia spravovaného profesionálom. Aktívne riadené portfóliá odstraňujú zložitosť z investovania. Jedným investičným rozhodnutím získate profesionálne spravované a diverzifikované portfólio.

Nemusíte nič skúmať, vyberať ani sledovať. Preto je vhodné pre investorov, ktorí nechcú investovaním stráviť veľa času a hľadajú jednoduché riešenia, ktoré im pomôžu splniť ich investičné ciele.

Okrem toho sú prispôsobené investičným cieľom, potrebám a preferenciám investorov. Vďaka tomu získate na mieru šité portfólio, ktoré bude v súlade s vaším cieľovým rizikovým profilom alebo cieľovým dátumom, kedy chcete začať investované finančné prostriedky vyberať z investičného účtu, a reálne používať.

Viac za menej

Aktívne riadené portfóliá sú vhodné aj pre investorov, ktorí nemajú veľa vstupného investičného kapitálu. V skutočnosti, prostredníctvom aktívne riadeného portfólia môžete investovať menšie množstvo finančných prostriedkov do viacerých investičných možností a sektorov trhu, ako by sa vám podarilo, keby ste investovali na vlastnú päsť. Mnoho investičných možností, ktoré využívajú správcovia portfólií, je pre bežných investorov nedostupných.

Mnohí profesionálni správcovia portfólií menia pozície svojich klientov na trhu každým dňom. Je to s cieľom, čo najlepšie nastaviť portfólio v procese zmien na trhu. K posunu portfólia dochádza vtedy, keď trhy klesnú alebo rastú. Ak sa jednej triede aktív v portfóliu darí veľmi dobre, jej hodnota porastie a bude v priebehu času predstavovať väčší podiel na celkových investíciách portfólia.

Čo z toho však majú investori?

Profesionálni správcovia portfólií týmto prístupom aktívne znižujú riziko, ktorému je portfólio investora v daný deň vystavené a zvyšujú očakávané výnosy. Ak napríklad hodnota akcií vzrastie, portfólio je vystavené väčšiemu riziku. Ak stúpne hodnota fixného príjmu, môže sa investičné portfólio premeniť na konzervatívnejšie portfólio s menším potenciálom na rast.

Pravidelným vyvážením portfólií svojich klientov, profesionálni správcovia zabezpečujú, že sú ich investičné portfóliá vždy v súlade s ich preferenciami, cieľmi a toleranciou voči riziku. Ako investor sa tak nemusíte o nič starať. Všetko je za každých okolností tak, ako ste sa na začiatku dohodli so správcom.

Výhody riadeného portfólia pre neskúsených investorov/začiatočníkov

Začínajúci investori môžu z aktívne spravovaného portfólia ťažiť pomerne veľa. Totižto, sami nemajú dostatok skúseností a informácií o trhu a všetkých investičných možnostiach.

Pri aktívne riadenom portfóliu preberá správu portfólia profesionál, práve zo sektoru kapitálového trhu. Ten vytvorí a spravuje investičné portfólio. Správcovia portfólií taktiež aktívne rozhodujú o nákupe a predaji jednotlivých podielov v portfóliu.

Jeho primárnym pracovným zadaním je vytvorenie portfólia. Toto potfólio bude vyhovovať požiadavkám jeho klienta, v oblasti očakávaných výnosov a tolerancie voči riziku. Okrem toho bude neustále pracovať na hľadaní a predstavovaní vhodných investičných možností pre svojho klienta. Bude sledovať diania na finančnom trhu a dlhodobom zhodnocovať majetok klienta. Vďaka tomu má toto portfólio vysoký potenciál na požadované zhodnotenie.

PROFIT

Čo môže profesionálny správca portfólia priniesť aj skúsenejším investorom?

Profesionálny správca portfólií môže svojim klientom poskytnúť riadenie rizika, záťažové testovanie, ale aj analýzu v štýle “čo ak“. Riadenie rizika sa dnes považuje za neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek činnosti v oblasti správy portfólia.

Časy, kedy profesionálni správcovia portfólií mohli hrdo prezentovať svoju minulú výkonnosť bez uvedenia rizika, ktoré na seba vzali, sú dávno preč. Historické alebo klientom definované záťažové scenáre navyše poskytujú dôkladné pochopenie rizikových faktorov portfólia. Taktiež, pomáhajú správcom efektívne prideľovať aktíva do rôznych tried.

Analýza v štýle “čo ak“ umožňuje správcom portfólií v reálnom čase identifikovať vplyv konkrétnych investícií na čistú hodnotu aktív, alebo hodnotu rizika.

Profesionálny správca portfólia by mal byť flexibilný pri vytváraní, správe a priraďovaní limitov portfóliám akéhokoľvek druhu. Limity slúžia, ako účinný nástroj riadenia rizík a možno ich použiť na dodržovanie predpisov alebo ich interného hodnotenie. Limity môžu byť stanovované pre pozície v reálnom čase alebo pre držbu k určitému dátumu. Môžu byť aplikované nielen na samostatné meranie výkonnosti portfólia a rizika, ale aj ich kombináciu.

Správcovia portfólií sa snažia identifikovať, ako každá investičná pozícia, typ nástroja, trieda aktív, trhový sektor alebo geografický región prispieva k realizovaným výnosom portfólia.

Efektívny správca portfólií

Efektívny správca portfólií by mal byť schopný vypočítať výnosy z portfólia založené na transakciách a výškach poplatkov. Okrem toho zvyčajne výkonnosť portfólií svojich klientov porovnáva s určitým referenčným bodom. Správcovia portfólií musia chrániť majetok svojich klientov. Všetky investície sú vystavené určitým rizikám. To je daň, ktorú musíme zaplatiť za to, aby sme mohli generovať výnosy.

Správcovia portfólií však musia dať pozor na to, aby portfóliá ich klientov neboli vystavené príliš vysokému riziku, ktoré nebude odpovedať očakávaným výnosom. Rozhodnutiu o kúpe, alebo predaji aktív preto musí predchádzať dôkladný prieskum.

Profesionálny správca portfólií musí portfóliá budovať s ohľadom na štandardy stanovené regulačnými úradmi. Budovanie portfólia zohľadňuje ciele investorov, ich stratégie, toleranciu voči riziku, výdavky ale aj rôzne pravidlá a zákony platné v krajine. Správcovia portfólií sú zodpovední za to, že si ich klienti sú vedomí všetkých platných pravidiel, ktoré sa na nich vzťahujú.

Správcovia portfólií sa často dostávajú do situácie, keď klienti s podobnými investičnými profilmi a cieľmi majú mierne odlišné alokácie, a generujú veľmi rozdielne výnosy. Na vyriešenie tohto problému sa správcovia portfólií pokúšajú stanoviť postoj klienta voči riziku prostredníctvom psychometrických dotazníkov. Investičné profily ich klientov následne poukazujú na rozsah modelových portfólií, do ktorých by mali investovať.

Aktívne riadené portfóliá vhodné pre investorov, ktorí hľadajú profesionálny prístup k investovaniu a na mieru šité investičné možnosti. Sami nemajú veľa času alebo chuti sa venovať prieskumu trhu.

Vďaka výhodám a službám, ktoré správcovia portfólií svojim klientom poskytujú, si môžu byť investori istí, že sú v dobrých rukách. Ich investičné portfólio je na najlepšej možnej ceste, ako im splniť ich ciele.

zdroj: www.marketwatch.com, www.investors.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.