Výkonnosť podielových fondov – ako ju porovnať?

HABERL
29. júna 2021

Ak uvažujete nad investovaním do podielových fondov, je potrebné uskutočniť kvalitný prieskum trhu. Zamerajte sa na kľúčové metriky výkonnosti podielových fondov a navzájom fondy porovnajte. V tomto článku vám niektoré z týchto metrík priblížime.

Výkonnosť podielových fondov – ako ju porovnať?

Podielové fondy predstavujú pre malých investorov veľmi efektívny spôsob, ako sa dostať na finančné trhy. Namiesto investovania do jednotlivých investičných aktív získava investor prístup k diverzifikovanému portfóliu za pomerne nízku cenu. Predstavenie podielových fondov a ich základy sme prebrali v predošlom článku.

Ako porovnávať výkonnosť podielových fondov?

Je mimoriadne náročné posúdiť, či výkonnosť podielových fondov je skutočne dobrá alebo zlá bez toho, aby ste ich s niečím neporovnali. Výkonnosť podielových fondov môžete napríklad porovnávať s výkonnosťou indexov, ako sú napríklad Standard and Poor’s 500 alebo Russell 2000 Index.

Okrem toho môžete rovnocenné fondy, alebo rovnocenné skupiny fondov porovnávať medzi sebou na základe viacerých kritérií.

Na čo si dať pri porovnávaní podielových fondov pozor?

V prvom rade je potrebné definovať svoje investičné ciele. Účel vašej investície, by mal tvoriť základ pre výber podielových fondov. Ak chcete pravidelný príjem, budete si vyberať dlhopisový podielový fond, ak je vaša tolerancia rizika vysoká zvolíte si akciový fond. Podielové fondy nemôžete porovnávať samé so sebou. Zostavte si malý zoznam podobných fondov, ktoré budete porovnávať aj na základe nasledujúcich metrík.

Ako analyzovať výkonnosť podielových fondov v porovnaní s Benchmarkom?

Benchmark predstavuje meradlo, podľa ktorého sa dá merať výkonnosť akéhokoľvek fondu.

Označuje výkonnosť fondu, ktorú fond skutočne dosiahol, v porovnaní s tým, koľko mal dosiahnuť. Každý fond deklaruje svoj benchmark a považuje ju za cieľovú výkonnosť. Ak napríklad, index stúpne o 12%, no fond vzrástol o 14%, tak môžeme povedať, že fond benchmark prekonal. Ak však index poklesne o 10% a fond o 12%, tak konštatujeme, že fond dosiahol nižšiu výkonnosť.

V zásade ide o porovnanie, vďaka ktorému vieme nájsť fond, ktorý pri raste trhu získava najviac a pri poklese stráca čo najmenej.

Ako analyzovať výkonnosť podielových fondov v porovnaní s historickou výkonnosťou fondov?

Historická výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Môže vám však pomôcť so zhodnotením toho, ako sa fondu darilo počas rôznych trhových cyklov. V prípade väčšiny podielových fondov sa za historickú výkonnosť považuje návratnosť za posledný rok, 3, 5 alebo aj 10 rokov. Historická výkonnosť sa môže za rôzne časové obdobia aj drasticky líšiť.

Vzhľadom na dlhodobý investičný cieľ, by ste mali považovať za meradlo reálnych výnosov 5-ročnú alebo 10-ročnú výkonnosť. Fond, ktorý má v dlhodobom horizonte pozitívne výsledky, môžeme považovať za výkonný a to aj keď sa mu v jednom konkrétnom roku nedarilo.

Ako analyzovať výkonnosť podielových fondov v porovnaní s pomerom výdavkov?

Pomer výdavkov predstavuje celkové náklady investora spojené s vlastníctvom podielu v podielovom fonde. Pomer výdavkov však nezahŕňa poplatky spojené s predajom alebo spätným odkúpením.

Celkové výnosy fondov môžete vypočítať až po odpočítaní výdavkov. Čím je pomer výdavkov vyšší, tým viac zníži hodnotu celkových výnosov. Napríklad, ak celkové výnosy fondu dosahujú hodnotu 12%, no pomer výdavkov je 2,5%, tak ste zarobili iba 9,5%. Pomer výdavkov sa môže veľmi líšiť, no zvyčajne sa pohybuje od 0,25% do 2,5% a viac.

Ako analyzovať výkonnosť podielových fondov v porovnaní s výnosmi upravenými o riziko?

Je vhodné nesledovať len anualizované výnosy, skôr sa zamerať na výnosy upravené o riziko. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že vyšší stupeň rizika by zároveň mal byť kompenzovaný vyššou mierou výnosov.

Riziko sa meria pomocou štandardnej odchýlky. Za použitia Sharpeovho pomeru môžete zistiť, či fond poskytuje vyššie výnosy za každú ďalšiu podstupovanú jednotku rizika. Ak je Sharpeov pomer konkrétneho fondu vyšší ako priemer kategórie, tak správca fondu získal pre fond vyššie výnosy, aj za účasti podstúpenia vyššieho rizika.

Uveďme si nejaký príklad. Podielový fond A má štandardnú odchýlku 12% a podielový fond B zasa 15%. Ak by bol Sharpeov pomer fondu A 0,48 a fondu B zasa 0,6, je vhodné si vybrať fond B. Ak by sa však Sharpeov pomer fondu B pohyboval okolo 0,5, tak by investori mali zvážiť aj fond A. Je to preto, že nárast výnosu o 0,02% sa pri náraste rizika o 3% tak celkom neoplatí.

Vďaka Sharpeovmu pomeru môžete porovnávať aj výkonnosť rôznych podielových fondov a referenčných indexov. Sharpeov pomer vám pomáha odhadnúť návratnosť fondov upravenú o riziko.

Ako analyzovať výkonnosť podielových fondov v porovnaní s priemernou splatnosťou a dobou trvania fondov?

Priemerná splatnosť a doba trvania fondu sa zvyčajne používa pri porovnávaní dlhopisových podielových fondov. Priemerná doba splatnosti sa vzťahuje na dobu, po ktorej budú splatné cenné papiere v držbe podielového fondu.

Čím dlhšia je doba splatnosti, tým vyššia je jeho citlivosť na pohyby úrokových sadzieb, no taktiež je aj vyššia šanca na pokles čistej hodnoty aktív, nakoľko môže dôjsť k nárast úrokových sadzieb.

Doba trvania podielových fondov zasa označuje to, ako dlho bude každému podkladovému cennému papieru, ktorý je vlastnený podielovým fondom, trvať, kým dosiahne bod zvratu, teda bod bez zisku a bez straty. Čím kratšia je doba trvania, tým rýchlejšie sa pôvodná investícia vráti.

Pri investovaní do podielových fondov, by sa mala priemerná splatnosť a doba trvania podielového fondu zhodovať s investičným horizontom investora. Pred investovaním svojich peňazí je potrebné priemernú dobu splatnosti dlhopisového fondu dôsledne zvážiť.

Ako pochopiť trhové a ekonomické cykly?

Dĺžka ekonomických cyklov sa pohybuje od 28 mesiacov do viac ako 10 rokov. Cykly na akciových trhoch zvyčajne predbiehajú ekonomické cykly o 6 až 12 mesiacov.

Keď sa trhy posúvajú, je dobre mať dlhodobý plán alokácie aktív, ktorý vám umožňuje meniť cieľovú alokáciu akcií, dlhopisov a hotovosti. Ekonomické cykly v podstate pozostávajú z 5 fáz. Nie všetky fázy ekonomických cyklov sa dajú od seba jednoducho oddeliť a niektoré sa dajú identifikovať až spätne.

1) Počiatočné zotavenie

Počiatočné zotavenie je zvyčajne krátke obdobie, v ktorom ekonomika vychádza z recesie. Nezamestnanosť zostáva vysoká a dôvera spotrebiteľov je potlačená.

2) Skorý rozmach

Počas skorého rozmachu sa dôvera spotrebiteľov zotavuje a ekonomika naberá na obrátkach. Jedná sa o veľmi zdravé obdobie, kedy je výrobná kapacita schopná držať krok s rastúcim dopytom. Nie sú pozorované známky výrazne vyššej inflácie.

3) Neskorý rozmach

Ďalším obdobím je neskorý rozmach. Dôvera je stále vysoká a nezamestnanosť nízka, no začína rásť inflácia a nominálny ekonomický rast sa vyrovnáva.

4) Spomalenie

Následne dôjde k spomaleniu ekonomiky v dôsledku rastu úrokových sadzieb. Investori v tejto dobe znižujú riziko a investujú do dlhopisov. Je veľmi pravdepodobné, že inflácia v bude v tomto období rásť aj naďalej.

5) Recesia

Recesia sa obvykle definuje ako dva po sebe nasledujúce štvrťročné poklesy HDP. Po potvrdení recesie, centrálne banky začnú opatrne zvyšovať prísun peňazí, čím podporujú rast ekonomiky.

Záver

Investovanie do podielových fondov si vyžaduje určitú znalosť finančného trhu. Investori majú preto dve možnosti, buď budú pravidelne prispievať do nejakého fondu prostredníctvom sprostredkovateľa alebo vykonajú dôkladný výskum trhu a investujú priamo.

Je potrebné, aby investor vedel sám vyhodnotiť ako sa fondu na trhu darí a či sa mu do neho oplatí investovať. Preto je vhodné poznať základné metódy porovnávania podielových fondov, ktoré sme vám v tomto článku predstavili.

[elementor-template id=“14441″]

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.