Stratégie riadeného investičného portfólia

HABERL
30. novembra 2021

Investičné stratégie sú u investorov dôležité pri plnení ich krátkodobých a dlhodobých cieľov. Preto je potrebné poznať parametre na základe ktorých sa dosahujú.

Stratégie riadeného investičného portfólia

Pojem investičná stratégia sa vzťahuje na súbor princípov, ktorých cieľom je pomôcť individuálnemu investorovi dosiahnuť jeho finančné a investičné ciele. Tento plán riadi rozhodnutia investora na základe cieľov, tolerancie voči riziku a budúcich kapitálových potrieb.

Existuje viacero druhov investičných stratégií. V princípe sa delia na konzervatívne investičné stratégie, ktoré sa zameriavajú na ochranu bohatstva a spájajú sa s nízkym rizikom, a dynamické stratégie, ktoré sa sústredia na rýchly rast a zhodnotenie kapitálu.

Investori sa môžu rozhodnúť sami aplikovať a vytvárať investičné stratégie, alebo to zveriť finančným profesionálom. Je potrebné pamätať na to, že investičné stratégie nie sú statické, čo znamená, že sa musia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať zmenám na trhu.

Investičné stratégie tak predstavujú štýly investovania, ktoré jednotlivcom pomáhajú splniť ich krátkodobé a dlhodobé ciele. Stratégie závisia od rôznych faktorov, vrátane veku, cieľov, životného štýlu, finančnej situácie, disponibilného kapitálu, osobnej situácie a očakávaných výnosov klienta.

Toto však samozrejme nie je úplný zoznam a môže obsahovať aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa života jednotlivca. Tieto faktory pomáhajú investorom a správcom investičných portfólií určiť druh investícií, ktoré sa rozhodnú kupovať.

Investičné stratégie sú mimoriadne rozdielne. Neexistuje jeden univerzálny prístup k investovaniu, čo znamená, že neexistuje jeden konkrétny plán, ktorý by vyhovoval všetkým. To tiež znamená, že ľudia s pribúdajúcim vekom musia prehodnocovať svoje stratégie a prispôsobiť svoje investičné portfólio svojej aktuálnej situácii.

Ľudia sa môžu rozhodnúť, či budú svoje investičné rozhodnutia robiť sami, alebo využijú služby finančného profesionála. Majte na pamäti, že neexistuje správny spôsob ako spravovať investičné portfólio. Je jednoduchšie zveriť sa do rúk odborníkom, ktorí majú roky skúseností a vedia, čo robia.

Ako sa správca investičného portfólia rozhoduje kam investovať?

Správcovia portfólií sú profesionáli, ktorí spravujú investičné portfóliá s cieľom dosiahnuť investičné ciele svojich klientov. V posledných rokoch sa správca portfólia stal jedným z najvyhľadávanejších povolaní v odvetví finančných služieb.

Existujú dva typy správcov portfólií, ktoré sa líšia podľa typu klientov, ktorým poskytujú svoje služby. Ide o inštitucionálnych a individuálnych správcov portfólia. Oba typy správcov investičných portfólií aktívne pracujú na tom, aby uspokojovali ciele a požiadavky svojich klientov.

Investičná stratégia je vo všeobecnosti ovplyvnená investičnou filozofiou, ktorú správca používa vo svojej snahe dosiahnuť požadovaný zisk. Aby sme mohli odpovedať na otázku, čo robí správca portfólia, musíme poznať rôzne investičné stratégie, ktoré môže použiť.

Správca portfólia môže mať preferencie ohľadom veľkosti spoločností, do ktorých investuje. Vyberá si medzi spoločnosťami s malou, alebo veľkou trhovou kapitalizáciou. Ďalej sa môže rozhodovať medzi tým, či bude investovať na základe súčasného ocenenia spoločnosti alebo jej rastového potenciálu do budúcnosti.

Správcovia sa líšia aj v tom, či portfólio spravujú aktívne alebo pasívne. Cieľom aktívnej správy portfólia je prekonávať výkonnosť benchmarkových indexov. Na druhej strane, pasívny správca portfólia sa snaží dosiahnuť rovnakú výkonnosť ako referenčný index.

Ako dosahujú ciele klientov?

Ako presne teda správcovia portfólií dosahujú finančné ciele svojich klientov? Vo väčšine prípadov nasledujú týchto šesť krokov:

1) Determinácia ciela klienta

Každý klient má svoje špecifické ciele, ktoré sa líšia na základe rôznych situácií. V tomto kroku správcovia komunikujú s každým klientom a snažia sa zistiť aký výnos očakávajú a aká je ich tolerancia voči riziku.

2) Výber vhodných tried aktív

Správca portfóliá vyberie na základe klientových investičných cieľov vhodnú triedu aktív.

3) Vykonanie strategickej alokácie aktív

Strategická alokácia aktív je proces nastavenia váhy každej triedy aktív v portfóliu klienta na začiatku investičného obdobia. Odráža klientovu toleranciu voči riziku a očakávanú výšku výnosov.

4) Vykonanie taktickej alokácie aktív

Taktická alokácia aktív označuje spôsob úpravy podielu aktív v rámci investičného portfólia počas investičného obdobia. Tento prístup robí zmeny na základe príležitostí v rámci kapitálového trhu.

5) Spravovanie rizika

Výberom výšky podielov jednotlivých tried aktív majú správcovia portfólia kontrolu nad výškou rizika konkrétneho cenného papiera, rizika investičného štýlu ale aj rizika, ktoré portfólio podstupuje ako celok.

6) Meranie výkonnosti

Posledným krokom je meranie výkonnosti investičného portfólia, ktoré je potrebné na získanie spätnej väzby, či dané portfólio spĺňa požiadavky klienta.

Možnosti od spoločnosti HABERL

U nás v spoločnosti HABERL máme v rámci výberu investičnej stratégie dve možnosti riadeného portfólio. Samozrejme aj my zohľadňujeme znalosti a skúsenosti klienta, finančnú situáciu, investičné ciele a vzťah k riziku. Snažíme sa pre klienta vybrať tú najvhodnejšiu investičnú stratégiu:

1) Dynamické portfólio

Dynamické portfólio PROFIT je investičný nástroj tvorený akciami. Toto portfólio investorom ponúka možnosť investovať do akcií svetoznámych spoločností a dosiahnuť dlhodobé nadštandardné zhodnotenie investícií.

Zhodnotenie portfóliá pochádza z kapitálového výnosu, dividendového výnosu ale aj z výnosu z pohybu menových párov.

Do 30.10.2021 dosiahlo portfólio PROFIT reálnu čistú výkonnosť vo výške 40,13%. Portfólio je tvorené akciami spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Ich minimálna trhová kapitalizácia musí dosahovať hodnotu 10 miliárd amerických dolárov.

PROFIT

2) Konzervatívne portfólio

Portfólio VALUE ponúka klientom konzervatívne možnosti investovania. Toto aktívne riadené portfólio je zložené z ETF fondov obchodovaných na burze, ktorých podkladovým aktívom je zlato a štátne dlhopisy.

V roku 2020 prekonalo portfólio VALUE svoj benchmarkový index. Referenčnou hodnotou tohto portfólia je Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR. Jeho výkonnosť v roku 2020 bola na hodnote 4,51%, pričom portfólio VALUE dosiahlo výkonnosť 6,44%.

Záver

Vo svete investovania platí, že neexistuje jedna možnosť pre všetkých. Existuje veľa rôznych investičných stratégií, ktoré sa snažia uspokojiť potreby a dosiahnuť ciele rôznych typov investorov.

Pred investovaním, by ste mali stráviť dostatok času tým, že zistíte, ktorý typ investičných stratégií vám osobne najviac vyhovuje. Neváhajte a kľudne sa nám ozvite, radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

zdroj: www.bloomberg.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.