6 vecí, ktoré musíte vedieť pri investovaní do vládnych dlhopisov

HABERL
10. októbra 2019

Čo sú vládne dlhopisy? Vládny dlhopis je dlhový cenný papier emitovaný vládou na podporu vládnych výdavkov. Vládne dlhopisy môžu vyplácať periodické úrokové platby. Vládne dlhopisy sa považujú za nízko-rizikové investície, pretože sú kryté vládou, ktorá ich vydáva. Vlády emitujú vládne dlhopisy, aby získali finančné prostriedky na financovanie rôznych projektov alebo každodenných záležitostí. Ministerstvo financií Spojených […]

dlhopisy

Čo sú vládne dlhopisy?

Vládny dlhopis je dlhový cenný papier emitovaný vládou na podporu vládnych výdavkov. Vládne dlhopisy môžu vyplácať periodické úrokové platby. Vládne dlhopisy sa považujú za nízko-rizikové investície, pretože sú kryté vládou, ktorá ich vydáva.

Vlády emitujú vládne dlhopisy, aby získali finančné prostriedky na financovanie rôznych projektov alebo každodenných záležitostí. Ministerstvo financií Spojených štátov amerických predáva vládne dlhopisy v aukciách počas celého roka. S niektorými vládnymi dlhopismi sa obchoduje na sekundárnych trhoch. Jednotliví investori spolupracujú s finančnou inštitúciou alebo sprostredkovateľom, prostredníctvom ktorých môžu nakupovať alebo predávať predtým vydané dlhopisy. Vládne dlhopisy sú dostupné prostredníctvom Štátnej pokladnice Spojených štátov amerických, rôznych maklérov, ako aj fondov obchodovaných na burze, ktoré obsahujú rôzne druhy cenných papierov.

Výhody a nevýhody vládnych dlhopisov

Rovnako ako aj iné investície, aj vládne investície majú svoje výhody a nevýhody. Na jednej strane zvyknú tieto dlhové cenné papiere poskytovať stabilný pravidelný príjem, prostredníctvom určených výnosov. Ich návratnosť je ale zvyčajne nižšia ako v prípade iných aktív, z dôvodu nižšej úrovne rizika spojeného s týmto druhom investície.

Trh s americkými vládnymi dlhopismi je veľmi likvidný, čo majiteľovi dlhopisov uľahčuje následný predaj na sekundárnom trhu. Existujú aj fondy obchodované na burze alebo podielové fondy, ktoré sa zameriavajú na vládne dlhopisy.

Dlhopisy s pevne určeným výnosom môžu mať problémy v období zvyšujúcej sa inflácie, alebo počas zvyšovania úrokových sadzieb. Zahraničné dlhopisy sú taktiež vystavené zvrchovanému alebo vládnemu riziku, zmenám v kurzoch mien a majú vyššie riziko nevyplatenia.

Niektoré americké štátne dlhopisy sú oslobodené od štátnych a federálnych daní. Zahraničný investor však môže z príjmu týchto investícií čeliť daniam.

Podobné: Čo sú dlhopisy?

Americké vs. zahraničné vládne dlhopisy

S vládnymi dlhopismi Spojených štátov amerických sa spája najnižšie riziko aké len investícia môže mať. Tento nízko-rizikový profil je spôsobený, tým že vláda, ktorá emituje dlhopisy ich zároveň aj kryje. Zatiaľ čo, dlhopisy iných krajín po celom svete môžu byť spájané s vyšším stupňom rizika, tie americké sa pokladajú za jedny z najbezpečnejších na svete.

V dôsledku tejto takmer bez-rizikovej povahy dlhopisov používajú účastníci trhu a analytici americké vládne dlhopisy ako mieru pri porovnávaní rizika, spojeného s investíciou do cenných papierov. Vládny dlhopis s dobou splatnosti 10 rokov sa používa aj ako referenčná hodnota a návod pre výnosy z rôznych úverových produktov. V dôsledku nízkeho rizika, americké štátne dlhopisy v porovnaní s akciami a korporátnymi dlhopismi zvyknú ponúkať nižšiu mieru návratnosti.

Dlhopisy sa považujú za bezpečnú investíciu. Štátne dlhopisy, napríklad americké vládne dlhopisy alebo komunálne dlhopisy, poskytujú pravidelný príjem investorom a to najčastejšie dôchodcom. Tieto aktíva sú vystavené úrokovému riziku, v prípade ak Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby na dlhšiu dobu. Výnosy z akcií sú vysoko volatilné a výnosy z dlhopisov sú zase veľmi citlivé na klesajúce úrokové sadzby.

Americké štátne dlhopisy sú emitované federálnou vládou, zatiaľ čo komunálne dlhopisy sú vydávané jednotlivými štátmi, mestami alebo vládnymi agentúrami, ako napríklad Úradom pre výber mýta alebo štvrťou, kde sídli škola. Vládny subjekt, ktorý dlhopis vydáva, sa zaväzuje zaplatiť nominálnu hodnotu dlhopisu do dátumu splatnosti a býnos z dlhopisu počas jeho platnosti. Investori majú radi dlhopisy kvôli ich bezpečnosti a stabilnému príjmu, ktorý im poskytujú. V investičnom svete sú považované za bezpečné riešenie.”

Doba ich splatnosti

Dlhopisy majú rôzne doby splatnosti. Doba splatnosti sa môže pohybovať od jedného roka až po dobu 30 alebo dokonca aj 100 rokov. Ide o dobu, na ktorej konci zaplatí emitent dlhopisu istinu alebo nominálnu hodnotu dlhopisu. Kratšia doba splatnosti znamená, že investor získa nižší výnos, pretože v takomto prípade existuje nižšie riziko zvýšenia úrokových sadzieb. Čím dlhšia je doba splatnosti dlhopisu, tým je dlhopis na zmeny úrokových sadzieb citlivejší. Dlhopisy s kratšou dobou splatnosti, ktorá je nižšia ako sedem rokov, sú menej volatilné ako napríklad dlhopisy s dobou splatnosti 30 rokov. To či sú dlhopisy s kratšou dobou splatnosti tou pravou investíciou pre vás závisí od mnohých iných faktorov, ako napríklad kedy plánujete odchod do dôchodku, alebo aký vysoký príjem potrebujete a od diverzifikácie vášho portfólia.

Existuje aj tzv. kreditné riziko

Kreditné alebo úverové riziko alebo riziko nevyplatenia dlhopisu je faktor, s ktorým by mali byť investori oboznámení predtým ako sa rozhodnú do dlhopisov investovať. K nevyplateniu vládnych dlhopisov môže dôjsť v prípade, ak obec nie je schopná ďalej prevádzkovať služby alebo vyplácať zamestnancov, alebo ak dôjde k zníženiu daňových príjmov. Všetky dlhopisy sú hodnotené z hľadiska rôznych rizikových faktorov. Znalosť ratingu daných dlhopisov môže byť nápomocná pri posudzovaní rizika pred investovaním do jednotlivých možností. Investori často predpokladajú, že pri investovaní do amerických vládnych dlhopisov neexistuje žiadne riziko ich nevyplatenia. Rozpočtový úrad kongresu Spojených štátov amerických, známy aj ako CBO, predpokladá, že dlh Spojených štátov amerických, vyjadrený ako percento hrubého domáceho produktu, alebo HDP, v nasledujúcich 15 rokoch po prvýkrát v histórii prekročí hranicu 120%. Derek Horstmeyer, pomocný profesor pre oblasť financií na Univerzite Georga Masona, poznamenal: “To znamená, že investori budú po prvýkrát musieť brať ohľad aj na to, že sa môže stať, že americký vládny dlhopis nebude vyplatený. Riziko bude vyššie najmä pre dlhopisy s dlhšou dobou splatnosti.”

Poznajte riziko spojené s úrokovými sadzbami

Nakoľko sa úrokové sadzby menia, investori čelia väčšiemu riziku, najmä ak ide o dlhopisy s dlhou dobou splatnosti. Ak Federálny rezervný systém opäť nezníži úrokové sadzby, hodnota dlhopisov s dlhou dobou splatnosti opätovne klesne. Takéto dlhopisy sú najviac citlivé na akékoľvek zmeny politiky Federálneho rezervného systému, ktoré sa týkajú úrokových sadzieb. Ľudia, ktorí sa blížia k odchodu do dôchodku a chcú sa tomuto riziku vyhnúť, by mali investovať do krátkodobých dlhopisov. Sean McKeon, správca portfólií a riaditeľ spoločnosti FundX Investment Group uviedol: „Napriek tomu že, dlhopisové fondy s dlhou dobou splatnosti v roku 2019 vykázali neuveriteľné zisky, tieto fondy sú zraniteľné.“ Fond s označením Vanguard Long Term Treasury Fund, so splatnosťou 24 rokov, v auguste prudko stúpol o 10% a do polky septembra sa zvýšil o 22%, čo odráža pokles úrokových sadzieb, ktorý bol v tomto období zaznamenaný.

Existujú dlhopisové fondy a fondy obchodované na burze

Investori pred investovaním do jedného dlhopisu častejšie uprednostnia presun svojich finančných prostriedkov do dlhopisového fondu, nakoľko má lepšie ceny a predstavuje nižšie riziko, podobne ako podielové fondy, ktoré vlastnia viacero rôznych akcií. Portfólio manažéri majú dlhoročné skúsenosti s určovaním toho, či je dlhopis vhodný – na základe úverového rizika, rizika nevyplatenia a tak môžu identifikovať investičné príležitosti, ktoré obyčajný investor môže prehliadnuť. Existujú aj fondy s dlhopismi obchodované na burze (EFT). V súčasnom prostredí klesajúcich výnosov, dlhopisové fondy so strednou dobou splatnosti, väčšine investorov poskytujú nižšie riziko a vyššie zisky, ako napríklad fond s označením iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF.

Vládne dlhopisy sa považujú za bezpečné

Vládne krátkodobé dlhopisy, nazývané aj notes a bonds, sú kryté zárukou Americkej štátnej pokladnice, takže prakticky neexistuje žiadne riziko, že by mohli zostať nevyplatené. To znižuje všetky ostatné rizikové faktory, ale tiež to znamená, že štátne dlhopisy a dlhopisové fondy sú na zmeny úrokových sadzieb veľmi citlivé. Často používanou analógiou je hojdačka pre dve deti. Ak sedíte na konci, ďaleko od stredu, pociťujete aj tie najmenšie pohyby. Vládne dlhopisy v minulosti zvykli vykazovať vyššie zisky ako je tomu dnes. 9. Septembra 1999 bol výnos z 30-ročného vládneho dlhopisu na hodnote 6,1%. V súčasnosti je výnos z rovnakého dlhopisu na úrovni iba 2,11%.

Podobné: Ako funguje zložené úročenie a ako ho vypočítať?

Komunálne dlhopisy podporujú mieste projekty

Komunálne dlhopisy predstavujú dlhy rôznych štátov a miest, ktoré slúžia na zvýšenie finančných prostriedkov určených na podporu vzdelávania, výstavbu ciest alebo hospodársky rozvoj. Dlhopisy z príjmov sú kryté napríklad výberom mýta, zatiaľ čo dlhopisy v rámci všeobecného záväzku sú kryté daňami z nehnuteľností. Schválenie komunálnych dlhopisov je zdĺhavý proces. Najprv sa konajú rôzne rokovania s predstaviteľmi štátnej správy a miestnej samosprávy, ako napríklad pred členmi školských a mestských rád a neskôr sa uskutoční hlasovanie. Ak existuje dostatočný počet ľudí za to, aby sa dlhopisy vydali, môže obec začať s vydávaním a predávaním dlhopisov, ktoré sú určené na financovanie výstavby novej školy, parku alebo športového štadióna. Ratingové agentúry hodnotia aj komunálne dlhopisy, aby určili mieru rizika, akým napríklad môže byť nevyplatenie dlhopisu.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.