Ako a prečo rebalansovať investičné portfólio?

HABERL
20. septembra 2022

Investori si uvedomujú, že rebalansovanie investičného portfólia predstavuje disciplinovaný prístup, ktorý dokáže eliminovať pôsobenie emócií a dokáže znížiť expozíciu voči riziku. O čo sa jedná a prečo je dôležité?

Rebalansovanie investičného portfólia sa týka procesu vrátenia hodnôt alokácií aktív portfólia na úrovne definované investičným plánom. Tieto úrovne majú zodpovedať investorovej tolerancii voči riziku a túžbe po zisku.

Čo je to rebalansovanie investičného portfólia?

V priebehu času sa môže alokácia jednotlivých aktív v investičnom portfóliu meniť, nakoľko trhová výkonnosť mení hodnotu aktív.

Rebalansovanie portfólia zahŕňa pravidelné nakupovanie alebo predaj aktív v portfóliu, aby sa znovu získala alebo zachovala pôvodná požadovaná úroveň alokácie aktív.

Niektorí investori si mýlia rebalansovanie portfólia s rovnomerným rozložením aktív. Nie je však potrebné, aby ste 50 % portfólia venovali akciám a druhú dlhopisom. Cieľovou alokáciou aktív môže byť taktiež 70 % v akciách a 30 % v dlhopisoch, alebo naopak. Alokácia vždy závisí od cieľov a preferencií investora.

Prečo portfólio rebalansovať?

Cieľom rebalansovania portfólia je chrániť investorov pred ich vystavením voči nežiadúcim rizikám a zároveň poskytovať čo najširšie vystavenie voči zisku. Môže tiež zabezpečiť, aby expozícia portfólia ostala v rámci odbornosti správcu portfólia. Sú chvíle, keď sa cena akcií začne dramaticky meniť, no pri dlhopisoch sa to v tak veľkej miere nedeje.

Percentuálny podiel portfólia aktív súvisiacich s akciami by sa preto mal posudzovať pri každej vážnejšej zmene trhových podmienok.

Podobné: Ako začať investovať?

Ak hodnota akcií v portfóliu spôsobí, že alokácia v akciách stúpne nad ich vopred stanovené percento, môže byť potrebné investičné portfólio rebalansovať. To by znamenalo predaj niektorých akcií na zabezpečenie zníženia celkového percenta akcií v portfóliu.

Investori môžu taktiež rebalansovať svoje portfólio tak, aby vyhovovalo ich meniacim sa finančným potrebám.

Napríklad, investor, ktorý potrebuje väčší potenciál výnosu, môže zmeniť alokáciu aktív, ktoré zahŕňajú vyššie riziko, ako sú akcie, aby zvýšil tento potenciál. Alebo, ak sa príjem stane dôležitejším ako tomu bolo v minulosti, alokácia aktív sa môže zvýšiť.

Akú stratégiu zvoliť pri rebalansovaní portfólia?

1) Rebalansácia podľa kalendára

Rebalansovanie portfólia podľa kalendára je základnou stratégiou vyvažovania portfólia. Táto stratégia zahŕňa analýzu a úpravu držby investícií, v rámci portfólia vo vopred určených časoch.

Mnoho dlhoročných investorov rebalansuje svoje portfólio raz ročne. Iné typy investorov s rôznymi výhľadmi a cieľmi zasa rebalansujú portfólio raz za kvartál, alebo každý mesiac. Týždenná rebalansácia by bola zbytočne nákladná.

Ideálna frekvencia rebalansovania sa musí určiť na základe časových obmedzení investora, prahovej hodnoty pre transakčné náklady a tolerancie na posun hodnoty.

Táto stratégia je pre investora menej časovo náročná a nákladná, pretože zahŕňa menej príležitostí na opätovné rebalansovanie a potencionálne menej obchodov. Nevýhodou však je skutočnosť, že investor nerebalansuje portfólio v dátumoch, kedy sa trh výrazne hýbe.

2) Konštantné mixovanie

Viac reaktívna stratégia rebalansovania investičného portfólia sa zameriava na prípustné percentuálne zloženie aktív v portfóliu. Táto stratégia sa nazýva aj tzv. konštantné mixovanie. Každá trieda aktív alebo individuálny cenný papier má pridelenú svoju cieľovú váhu a zodpovedajúci rozsah tolerancie voči riziku.

Napríklad, alokačná stratégia môže zahŕňať požiadavku, aby bolo 30 % portfólia držaných v akciách rozvíjajúcich sa trhov, 30 % v domácich tzv. blue-chips akciách a 40 % vo vládnych dlhopisoch, pričom každá trieda aktív bude mať flexibilný koridor vo výške +/- 5 %.

3) Poistenie portfólia s konštantným pomerom

Najintenzívnejšia stratégia rebalansovania portfólia je poistenie portfólia s konštantným pomerom (CPPI). Ide o tzv. typ poistenia portfólia, ktorý umožňuje investorovi nastaviť spodnú hranicu eurovej hodnoty svojho portfólia a štruktúrovať podľa neho svoju alokáciu aktív.

Triedy aktív sa v rámci tejto stratégie rozdelia medzi rizikové aktíva, ako sú napríklad akcie alebo podielové fondy, a konzervatívne aktíva, ako je hotovosť, peňažné ekvivalenty alebo vládne dlhopisy.

Percento pridelené každému aktívu závisí od hodnoty, ktorá je definovaná ako aktuálna hodnota portfólia mínus určitá minimálna hodnota a koeficientu násobenia. Čím väčšie je číslo koeficientu násobenia, tým agresívnejšia je stratégia opätovného rebalansovania portfólia.

4) Smart beta

Smart beta predstavuje periodické rebalansovanie investičného portfólia, ktoré sa podobá bežnému rebalansovaniu. Smart beta rebalansovanie využíva prístup založený na pravidlách, vďaka čomu sa vyhne neefektívnosti trhu, ktorá sa vkráda do indexového investovania v dôsledku spoliehania sa na trhovú kapitalizáciu.

Tento typ rebalansovania portfólia používa dodatočné kritériá, ako je napríklad hodnota definovaná ukazovateľmi výkonnosti, účtovná hodnota aktív alebo návratnosť kapitálu, na rozdelenie držieb medzi vybranými akciami. Táto metóda tvorby portfólia pridáva investovaniu vrstvu systematickej analýzy, ktorá jednoduchému indexovému investovaniu chýba.

Aké sú výhody rebalansingu portfólia?

Pravidelné rebalansovanie portfólia sa spája s viacerými výhodami, preto je medzi investormi také populárne.

Rebalasovanie investičného portfólia vám v každom prípade pomôže s udržiavaním vopred určenej alokácie aktív, ktoré ste si stanovili v investičnom pláne. Rovnako ako ekonomika, aj akciové trhy prechádzajú obdobiami rastu a poklesov. Preto je prirodzené, že v niektorých oblastiach bude vaše portfólio niesť vyššie riziko, ako ste plánovali. Vďaka pravidelnej kontrole alokácie aktív zabezpečíte, že riziko nebude dlhodobo vyššie ako dokážete zniesť.

Rebalansovanie portfólia má tendenciu poskytovať anti-cyklické signály nákupu a predaja. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou znížite pozície v rizikových aktívach (ako sú akcie) na silných býčích trhoch a opäť ich zvýšite na medvedích trhoch. Výsledkom bude lepšia dlhodobá návratnosť.

Zmeny v portfóliu založené na stratégii rebalansovania eliminujú potrebu správneho načasovania trhu. V skutočnosti vám trh hovorí, kedy máte byť aktívny. Preto je ideálnou stratégiou vyhnúť sa bežným nástrahám časovania trhu. Ide o disciplinovaný investičný prístup, ktorý eliminuje pôsobenie emócií a dokáže znížiť expozíciu voči riziku.

Podobné: Zložené úročenie – ako funguje v investovaní a sporení?

Záver

Pravidelné rebalansovanie portfólia vám pomôže udržať vaše investičné portfólio na správnej ceste. Pomôže vám s kontrolou rizík vo vašom portfóliu najmä v dlhodobom horizonte a ponúkne vám šancu na získanie dodatočných výnosov prostredníctvom anticyklických investícií. Ide o investičnú stratégiu, ktorej by sa mali držať rovnako skúsení ako aj začínajúci investori.

V prípade, že by ste potrebovali pomoc od investičných expertov, budeme radi ak sa nám ozvete.

zdroj: www.marketwatch.comwww.investors.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.