Aký je vplyv inflácie na akcie a dlhopisy?

HABERL
5. januára 2021

Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú akcie, ale aj dlhopisy jednoznačne patrí aj inflácia. Preto by jej vplyv investori mali poznať.

Inflácia - akcie a dlhopisy. Vplyv inflácie na akcie a dlhopisy. Vývoj akcií a inflácia. Vývoj dlhopisov a inflácia

V článku Aký je vplyv inflácie na akcie a dlhopisy? sa dočítate:

Investori, centrálne banky a spoločnosti neustále sledujú hladiny inflácie a zaujímajú sa o to, ako sa mení. Inflácia predstavuje rast cien tovarov a služieb.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že inflácia znižuje kúpnu silu každej jednotky meny. Rastúca inflácia má zradný efekt. Ceny sú vyššie, spotrebitelia si môžu dovoliť kúpiť menej tovarov, príjmy spoločností aj ľudí klesajú a ekonomika sa na istú dobu spomalí. Vyrieši sa to až vtedy, keď sa dosiahne určitá miera hospodárskej rovnováhy.

Inflácia je na Slovensku meraná Štatistickým úradom, ktorý zhromažďuje dáta na určenie indexu spotrebiteľských cien. Index spotrebiteľských cien sleduje náklady na tovar, ako je napríklad benzín, potraviny, odevy a automobily, v priebehu času, vďaka čomu dokáže určiť celkový rast cien spotrebného tovaru a služieb.

Pri inflácii zohrávajú dôležitú úlohu ponuka a dopyt. Ceny majú tendenciu rásť, keď stúpa dopyt po tovare alebo službe, alebo keď je ponuka toho istého tovaru alebo služby nedostatočná.

Ponuku a dopyt ovplyvňuje na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni množstvo rôznych faktorov, vrátane nákladov na tovar a prácu, výšku dane z príjmu a dostupnosti pôžičiek. Počas pandémie COVID-19 došlo k prebytku množstva tovarov. Ľudia boli nútení zostať doma, a preto si viac tovarov nemohli dovoliť kúpiť, alebo ich jednoducho nepotrebovali.

Ako inflácia ovplyvňuje investičný trh

Aktívam s fixnými dlhodobými hotovostnými tokmi sa v období rastúcej inflácie nezvykne veľmi dariť. Kúpna sila týchto peňažných tokov totižto s rastúcou infláciou klesá. Naopak, komodity a aktíva s nastaviteľnými peňažnými tokmi, ako sú napríklad výnosy z prenájmu nehnuteľností, majú tendenciu dosahovať v čase rastúcej inflácie lepšie výsledky.

Vplyv inflácie na dlhopisy

Typický dlhopis ponúka fixný tok platieb, ktoré pozostávajú z úrokov počas doby trvania pôžičky a splácania istiny. Veľkým problémom pri oceňovaní dlhopisov je skutočnosť, že síce viete aká je hodnota meny v súčasnosti, no neviete odhadnúť, aká bude hodnota meny v budúcnosti.

Trh s dlhopismi vkladá očakávania týkajúce sa inflácie do svojich cenových modelov a cien dlhopisov takým spôsobom, aby popri predpokladanej miere inflácie ponúkali dlhopisy aspoň určitý skutočný výnos.

Keď miera inflácie stúpne, investori požadujú vyššiu úrokovú sadzbu z dlhopisov, ktoré nakupujú, aby si udržali maržu, ktorá im umožní pozorovať, ako rastie kúpna sila ich aktív. Vyššie úrokové sadzby na trhu s dlhopismi znižujú hodnotu existujúcich dlhopisov, ktoré ponúkajú investorom nižšie sadzby.

Keď emitenti dlhopisov prichádzajú na trh s ponukou nových dlhopisov, musia investorom ponúknuť vyššie úroky. Kombinácia týchto faktorov je vo všeobecnosti pomerne neatraktívna a vysvetľuje, prečo centrálne banky zvyčajne bránia tomu, aby inflácia spôsobila nekontrolovateľný nárast cien.

Okrem týchto okamžitých dopadov na úrokové sadzby spojené s hodnotou dlhopisov, má rastúca inflácia tendenciu viesť k spomaleniu vydávania nových dlhopisov, obmedzovaniu množstva kapitálu dostupného pre podniky a brzdeniu ekonomického rastu.

V posledných rokoch dosahovali úrokové sadzby minimálne úrovne, čo stovky spoločností využili a zaistili si dostatok finančných prostriedkov tým, že vydali dlhodobé dlhopisy s nízkymi úrokovými sadzbami. Naopak vyššie úrokové sadzby spôsobujú, že spoločnosti musia za požičané peniaze zaplatiť viac.

Porobné: Ako rozdeliť svoje financie medzi akcie a dlhopisy?

Vplyv inflácie na akcie

Podľa analýzy uskutočnenej spoločnosťou U.S. Bank Asset Management Group sa akciám darilo v posledných 30 rokoch bojovať proti inflácii pomerne úspešne.

Príjmy a výnosy spoločnosti by mali teoreticky rásť podobným tempom ako inflácia. To znamená, že cena akcií by mala rásť rovnakým tempom ako ceny spotrebného a výrobného tovaru. V posledných 30 rokoch sme mohli pozorovať, že americké akcie mali tendenciu mierne rásť vždy, keď stúpla inflácia.

Akcie môžeme rozdeliť do dvoch základných podkategórií, a to na hodnotové a rastové akcie.

  1. Hodnotové akcie majú silné súčasné peňažné toky, ktoré sa však budú postupom času spomaľovať.
  2. Rastové akcie zasa nezaznamenávajú žiadne alebo veľmi slabé peňažné toky, no očakáva sa, že v budúcnosti porastú.

Pri hodnotení akcií, využitím metódy diskontovaných peňažných tokoch sú rastové akcie v čase rastúcich úrokových sadzieb ovplyvnené v oveľa väčšej miere ako hodnotové akcie.

Zvyšovanie úrokových sadzieb je jeden zo spôsobov ako sa vo svete bojuje proti vysokej inflácii.

Z tohto dôvodu sú rastové akcie ovplyvnené vysokou infláciou vo väčšej miere. To naznačuje pozitívnu koreláciu medzi infláciou a výnosom hodnotových akcií a negatívnu koreláciu medzi infláciou a výnosom rastových akcií. Je zaujímavé, že investori nerozpoznávajú, kedy sa z rastúcich akcií stanú hodnotové akcie, a preto je negatívny dopad na rastové akcie taký výrazný.

Väčšie spoločnosti majú tendenciu mať silnejší vzťah s rastúcou infláciou ako stredne veľké alebo menšie spoločnosti. Zahraničné akcie obchodované na rozvinutých trhoch majú tendenciu pri raste inflácie klesnúť. Akcie obchodované na rozvíjajúcich trhoch vykazujú ešte silnejší negatívny vzťah s rastúcou infláciou.

Ako investovať tak, aby sa investícia oplatila a zisk bol vyšší ako inflácia

Investori sa od nepamäti snažili predvídať faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť ich portfólia a rozhodovať sa na základe svojich očakávaní. Inflácia je jedným z faktorov, ktorý zo značnej miery ovplyvňuje investičné portfólio.

Z teoretického hľadiska, by akcie mali byť zaistené proti inflácii. Výnosy a zisky spoločnosti, by totižto mali po úprave rásť rovnakou hodnotou ako inflácia.

Jedným zo spôsobov ako môžu investori predpovedať očakávanú infláciu je analýza komoditných trhov. Vo všeobecnosti majú investori tendenciu veriť tomu, že keď ceny komodít rastú budú rásť aj ceny akcií. Vysoké ceny komodít však veľmi často spôsobujú pokles výnosov akcií.

Analýza historických údajov o výnosoch na akciovom trhu počas obdobia vysokej alebo naopak nízkej inflácie môže investorom poskytnúť zaujímavé informácie, ktoré im vedia pomôcť. Existuje množstvo štúdií, ktoré sa zaoberali dopadol inflácie na návratnosť akcií.

Tieto štúdie však po zohľadnení ďalších faktorov, ako je napríklad geografická lokácia a konkrétne časové obdobie, doniesli množstvo protichodných výsledkov. Väčšina štúdií dospela k záveru, že očakávaná inflácia môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na akcie v závislosti od schopnosti investora sa na ňu pripraviť a od menovej politiky danej vlády.

Neočakávaná inflácia má na výnosy investorov výraznejší vplyv. Existuje silná pozitívna korelácia medzi výnosmi akcií a hospodárskou recesiou. Táto korelácia sa považuje za determinant skutočnosti, že neočakávaná inflácia so sebou prináša nové informácie o budúcich cenách.

Vyššia volatilita pohybov akcií taktiež koreluje s vyššou mierou inflácie. Údaje potvrdzujú platnosť týchto tvrdení v rozvíjajúcich sa krajinách, kde je volatilita akcií vyššia ako na rozvinutých trhoch.

Výskumy naznačujú, že od 30. rokov 20. storočia zaznamenala takmer každá krajina na svete v období vysokej inflácie asi najhoršiu skutočnú návratnosť investícií. Skutočná návratnosť predstavuje návratnosť investícií, upravenú o infláciu.

Skutočná návratnosť indexu S&P 500 po dekádach ukazuje, že najvyššiu návratnosť index dosahuje v dobe, kedy je miera inflácie na úrovni 2% až 3%. Inflácia, ktorá je vyššia alebo nižšia ako tento rozsah, má tendenciu spôsobovať v americkom makroekonomickom prostredí viacero problémov, ktorých dopad na akciový trh je rôzny. Možno dôležitejším údajom ako skutočná návratnosť investícií je volatilita výnosov spôsobená infláciou.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že väčšie americké spoločnosti môžu investorom poskytnúť určitú výhodu v čase, keď inflácia rastie pomalým tempom. Ani tieto akcie však nie sú najefektívnejším investičným nástrojom v dobe prudkého rastu inflácie. Najlepším aktívom, do ktorého môžu investori investovať počas rýchleho rastu inflácie sú jednoznačne nehnuteľnosti. V dobe rastúcej inflácie môžu majitelia nehnuteľností zvýšiť svoje nájmy, rovnako ako rastie aj cena iných produktov.

Investori do dlhopisov vo všeobecnosti nemajú radi infláciu, nakoľko narušenia trhu spôsobené infláciou, sú škodlivé pre hodnotu toku platieb tradičných dlhopisov. Inflácia predstavuje neustálu hrozbu, preto by mali investori vedieť, ako vplýva na ich investície.

Inflácia môže mať v priebehu času významný vplyv na každé investičné portfólio. Preto by mal každý investor myslieť na to, že potrebuje svoje portfólio dostatočne diverzifikovať. Správne diverzifikované portfólio, by malo mať určitý pozíciu voči amerických akciám a skutočným aktívam, ako sú napríklad komodity alebo nehnuteľnosti.

Diverzifikácia investičného portfólia vám pomôže ochrániť vaše peniaze pre infláciou. Diverzifikácia a správna alokácia aktív vás však nedokáže ochrániť pred stratami. Infláciu síce nemôžete kontrolovať ani ovládať, no môžete spraviť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste svoje portfólio ochránili.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.