Čo je investičné bankovníctvo?

HABERL
22. septembra 2019

Investičné bankovníctvo je špeciálna divízia bankovníctva súvisiaca so zriaďovaním kapitálu pre ďalšie spoločnosti, vlády a iné právnické osoby. Investičné banky upisujú nové dlžobné a iné cenné papiere pre všetky typy korporácií, poskytujú rady pri predaji cenných papierov, uľahčujú fúzie a akvizície, reorganizácie a sprostredkovanie obchodov tak pre inštitúcie, ako aj pre súkromných investorov. Investičné banky […]

Investovanie

Investičné bankovníctvo je špeciálna divízia bankovníctva súvisiaca so zriaďovaním kapitálu pre ďalšie spoločnosti, vlády a iné právnické osoby. Investičné banky upisujú nové dlžobné a iné cenné papiere pre všetky typy korporácií, poskytujú rady pri predaji cenných papierov, uľahčujú fúzie a akvizície, reorganizácie a sprostredkovanie obchodov tak pre inštitúcie, ako aj pre súkromných investorov. Investičné banky taktiež poskytujú emitentom usmernenie týkajúce sa vydania a umiestnenia akcií.

Kľúčové body

 • Investičné bankovníctvo sa predovšetkým zaoberá získavaním kapitálu pre ďalšie spoločnosti, vlády a iné právnické osoby.
 • Medzi činnosti investičného bankovníctva patrí aj upisovanie nových dlžobných a iných cenných papierov pre všetky typy korporácií, poskytovanie rád pri predaji cenných papierov, uľahčovanie fúzií a akvizícií, reorganizácia a sprostredkovanie obchodov tak pre inštitúcie, ako aj pre súkromných investorov.
 • Investiční bankári pomáhajú spoločnostiam, vládam a iným skupinám plánovať a riadiť finančné aspekty veľkých projektov.
 • Investičné banky pôsobia ako sprostredkovatelia medzi investormi (ktorí majú peniaze na investovanie) a spoločnosťami (ktoré potrebujú kapitál na rast a riadenie svojich podnikov).

Mnoho veľkých investičných bankových systémov je dcérskou spoločnosťou alebo je inak pridružených k väčším bankovým inštitúciám, z ktorých sú mnohé známe po celom svete. Medzi najväčšie z nich patrí Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch a Deustche Bank. Investičné banky vo všeobecnosti pomáhajú pri veľkých a komplikovaných finančných transakciách. Môžu poskytovať rady ohľadom toho akú celkovú hodnotu majú aktíva spoločnosti, ako najlepšie uskutočniť akvizíciu, zlúčenie alebo predaj spoločnosti. Taktiež môžu vydávať cenné papiere, ako prostriedok získania peňazí pre skupiny klientov, a spracovať dokumentáciu pre Komisiu pre cenné papiere a burzu, ktorá je potrebná pre spustenie verejnej ponuky akcií.

Niekedy môže dôjsť k nejasnostiam ohľadom toho, aký je rozdiel medzi investičnou bankou a divíziou investičného bankovníctva (IBD) banky. Investičné banky ponúkajú širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú upisovanie (získavanie kapitálu), pomoc s fúziami a akvizíciami, a obchodovaním, prieskum akcií, správu aktív, komerčné bankovníctvo a retailové bankovníctvo. Divízia investičného bankovníctva banky poskytuje iba poradenské služby v oblasti upisovania, fúzií a akvizícií.

Služby ponúkané investičnými bankami

 • Upisovanie – Zamestnanci, poverení získavaním a upisovaním kapitálu spolupracujú s investormi a spoločnosťami, ktoré chcú prostredníctvom zverejnenia svojej počiatočnej verejnej ponuky (IPO) navýšiť svoj kapitál. Táto služba slúži primárne na získanie peňazí.
 • Fúzie a akvizície (M&A) – Táto služba predstavuje poradenstvo a riadenie procesu fúzií a akvizícií od začiatku až po jeho ukončenie. Toto poradenstvo je proces ktorým banka pomáha spoločnostiam a inštitúciám nájsť, vyhodnotiť a dokončiť akvizície podnikov. Patrí medzi jednu z kľúčových úloh v sektore investičného bankovníctva. Banky využívajú svoje rozsiahle siete a vzťahy, aby našli kupcov a pomáhajú pri rokovaniach v mene svojho klienta. Investiční bankári môžu poskytovať poradenstvo pre obe strany obchodu, teda aj pre kupcu aj predávajúceho.
 • Obchodovanie – Vyhľadávanie kupcov a predajcov cenných papierov na sekundárnom trhu. Obchodné skupiny v investičnom bankovníctve pôsobia ako sprostredkovatelia pre klientov, ale môžu obchodovať aj s vlastným kapitálom spoločnosti.
 • Prieskum cenných papierov – Vykonávanie prieskumu trhu s cennými papiermi a poradenstvo pre klientov.
  Správa aktív – Správa investícií pre široké spektrum investorov, vrátane rôznych inštitúcií a jednotlivcov.

Úloha investičných bankárov

Investičné banky zamestnávajú investičných bankárov, ktorí pomáhajú spoločnostiam, vládam a iným skupinám plánovať a riadiť veľké projekty, čím šetria čas a peniaze svojich klientov, nakoľko vedia identifikovať riziká spojené s projektami omnoho skôr než nastanú. Teoreticky by investiční bankári mali byť oboznámení so súčasnými zmenami, ktoré sa dejú v oblastiach, na ktoré sa špecializujú, a preto sa podniky a inštitúcie obracajú na investičné banky, aby im poradili pri rozvíjaní spoločnosti, nakoľko investiční bankári vedia svoje odporúčania prispôsobiť súčasnému stavu ekonomiky a plánom klienta.

Investičné banky v podstate slúžia ako sprostredkovatelia medzi spoločnosťou a investormi, keď sa spoločnosť rozhodne vydať akcie alebo dlhopisy. Investičná banka pomáha pri oceňovaní finančných nástrojov, aby zabezpečila maximalizáciu výnosov a pri manévrovaní medzi regulačnými požiadavkami. Keď spoločnosť zverejní svoju počiatočnú verejnú ponuku (IPO), investičná banka kúpi všetky alebo aspoň väčšinu akcií tejto spoločnosti priamo od spoločnosti. Investičná banka následne ako zástupca spoločnosti, ktorá je držiteľom počiatočnej verejnej ponuky, predá akcie spoločnosti na trhu. Tento proces výrazne uľahčí spoločnosti celý predaj akcií, nakoľko celý predaj akcií prenechá banke.

Okrem toho je investičná banka schopná dosiahnuť zisk, pretože bude oceňovať akcie s prirážkou k cene, ktorú za ne pôvodne zaplatila. Spolu s tým ale preberá aj značné riziko. Hoci skúsení analytici na presné určenie ceny akcie využívajú svoje odborné znalosti, investičná banka môže prísť o peniaze, ak sa ukáže, že nadhodnotila akcie, nakoľko v takomto prípade bude musieť predať akcie za nižšiu cenu ako bola tá, za ktorú ich kúpila.

Upisovanie je proces získavania kapitálu, prostredníctvom predaja akcií alebo dlhopisov investorom v mene korporácií alebo iných subjektov. Podniky potrebujú peniaze na prevádzkovanie a rozvoj svojich divízií, a bankári im pomáhajú získať tieto peniaze tým, že predstavia spoločnosť a jej akcie investorom. Všeobecne poznáme 3 druhy upisovania. Pevný záväzok, kedy sa upisovateľ zaväzuje odkúpiť všetky vydané akcie a prevezme plnú finančnú zodpovednosť za akékoľvek nepredané akcie. Maximálne úsilie, kedy sa upisovateľ pokúša predať čo najviac akcií za dohodnutú ponukovú cenu, ale môže vrátiť všetky nepredané akcie emitentovi bez finančnej zodpovednosti. A všetko alebo nič, kedy nemožno predať všetky vydané akcie za ponukovú cenu, obchod sa zruší a emitujúca spoločnosť nedostane nič.

Klienti investičného bankovníctva

Investiční bankári poskytujú poradenstvo širokému okruhu klientov v otázkach navyšovania kapitálu alebo fúzií a akvizícií. Títo klienti sa môžu nachádzať po celom svete. Medzi klientov investičných bánk najčastejšie patria:

 • Vlády – investičné banky spolupracujú s vládami pri získavaní peňazí, obchodovaní s cennými papiermi a pri kúpe alebo predaji štátnych spoločností.
 • Korporácie – bankári spolupracujú so súkromnými aj verejnými spoločnosťami, aby im pomohli s počiatočnými verejnými ponukami, získavaním nového kapitálu, rozširovaním ich podnikania, pri akvizíciách, predaji obchodných jednotiek, a poskytovaní výskumu a poradenstva v oblasti podnikového financovania.
 • Inštitúcie – banky spolupracujú s inštitucionálnymi investormi, ktorí spravujú peniaze iných ľudí, aby im pomohli obchodovať s cennými papiermi a vykonali potrebný prieskum trhu. Spolupracujú aj s firmami so súkromným kapitálom, aby im pomohli nadobudnúť portfóliové spoločnosti.

Kariéra v oblasti investičného bankovníctva

Dostať sa do sektoru investičného bankovníctva môže byť veľmi náročné. Existuje oveľa viac uchádzačov o prácu v tejto oblasti ako je pracovných miest, niekedy v pomere 100 ku 1. Medzi najbežnejšie pracovné pozície v tejto oblasti patria pozície ako analytik, partner, vice-prezident, riaditeľ, generálny riaditeľ, vedúci a podpredseda.

Práca v investičnom bankovníctvo zahŕňa veľa finančných modelov, oceňovania a analýz. Či už ide o upisovanie alebo fúzie a akvizície, analytici strávia veľa času prácou v Exceli, kde vytvárajú finančné modely a využívajú rôzne metódy oceňovania, aby mohli poskytnúť poradenstvo svojim klientom pri uzatváraní obchodov.

Príklad investičného bankovníctva

Predpokladajme, že spoločnosť Pete’s Paints Co., reťazec dodávajúci farby a iný železiarsky tovar, chce ponúknuť svoje akcie na trhu. Majiteľ Pete sa spojí s investičným bankárom Josem, ktorý pracuje pre väčšiu investičnú bankovú spoločnosť. Pete a Jose uzavrú dohodu, v ktorej sa Jose (v mene svojej spoločnosti) zaviaže ku kúpe 100 000 akcií spoločnosti Pete’s Paints počas prvej verejnej ponuky akcií, za cenu 24 amerických dolárov za akciu, čo je cena odhadnutá analytikmi investičnej banky. Investičná banka následnej zaplatí za 100 000 akcií spoločnosti 2,4 milióna amerických dolárov, a po vypracovaní príslušnej dokumentácie, začne s predajom akcií s cenou 26 amerických dolárov za kus. Investičná banka ale nedokáže predať viac ako 20% akcií za túto cenu, a preto je nútená znížiť cenu na 23 amerických dolárov za kus, aby mohla predať aj zvyšné akcie. V tomto prípade získala investičná banka predajom akcií 2,36 milióna amerických dolárov [(20 000×26 dolárov) + (80 000×23 dolárov)= 520 000 dolárov+ 1 840 000 dolárov = 2 360 000 amerických dolárov)]. Inými slovami, Joseova spoločnosť – investičná banka prerobila 40 000 amerických dolárov, pretože podhodnotila akcie spoločnosti Pete’s Paint.

Investičné banky medzi sebou často súťažia o to, aby uzatvorili obchod so spoločnosťami s počiatočnou verejnou ponukou, čo ich môže prinútiť navýšiť sumu, ktorú sú ochotné zaplatiť, aby si zabezpečili daný obchod. Ak je hospodárska súťaž obvzlášť urputná, môže to viesť k výraznému navýšeniu ponuky od investičnej banky. Najčastejšie, spoločnosti uzatvoria daný obchod s viac ako jednou investičnou bankou. Aj keď to prinesie každej investičnej banke menší zisk, taktiež to bude znamenať aj nižšie riziko, ktoré musia podstúpiť.

Zdroj: www.FinancialTimes.com, www.MarketWatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.