Čo sú dividendy a ako ich získať?

HABERL
4. mája 2021

Dividenda pre investorov predstavuje podiel na výnosoch a nerozdelenom zisku, ktorý spoločnosť podľa dohody vypláca svojim akcionárom. Preto je dôležité vedieť významné informácie aj o dividendách.

Dividendy. Čo sú dividendy a ako ich získať? Čo je dividenda. Vyplácanie dividend. Dividendy z akcii. Kedy sa vyplácajú

V článku Čo sú dividendy a ako ich získať? sa dočítate:

Ak spoločnosť generuje zisk a akumuluje nerozdelený zisk, môže sa rozhodnúť tieto zisky reinvestovať do ďalšieho podnikania alebo vyplatiť svojim akcionárom vo forme dividend. Dividendový výnos predstavuje ročnú dividendu na akciu vydelenú cenou akcie.

Vyplácanie dividend musí byť schválené akcionármi. Dividenda predstavuje symbolickú odmenu pre akcionárov za investovanie do spoločnosti.

Zvyčajne je vyplácaná z čistého zisku spoločnosti. Hlavnú časť ziskov si spoločnosť ponecháva vo forme nerozdeleného zisku, ktorý predstavuje peniaze, ktoré majú byť použité na prebiehajúce a budúce obchodné činnosti spoločnosti. Zvyšok ziskov sa vyplatí investorom.

Spoločnosti sa môžu rozhodnúť vyplácať dividendy, aj keď negenerujú dostatočný zisk. Zvyčajne tak robia preto, aby si udržali povesť spoľahlivého platcu dividend.

Predstavenstvo spoločnosti sa môže rozhodnúť dividendy vyplácať v rôznych časových rámcoch a s rôznymi úrovňami čo sa týka objemu. Výška vyplácanej dividendy sa určuje v pomere na jednu akciu a je rovnakým dielom vyplácaná všetkým akcionárom rovnakej triedy. Dividendy sa zvyčajne vyplácajú v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, štvrťročne alebo ročne.

Aké sú typy dividend?

Existuje viacero rôznych typov dividend, ktoré môžu spoločnosti vyplácať svojim akcionárom. Nižšie prinášame stručný zoznam a popis najbežnejších typov dividend, s ktorými sa môžete stretnúť.

1) Hotovostné dividendy

Spoločnosti v tomto prípade akcionárom vyplácajú dividendu vo forme skutočnej hotovosti. Ide o najbežnejší typ dividendy. Platba sa zvyčajne uskutočňuje elektronicky (bezhotovostným prevodom), niektoré spoločnosti však investorom ponúkajú možnosť vyplatenia aj vo forme šeku. Väčšina akcionárov preferuje práve tento spôsob vyplácania dividend.

2) Akciové dividendy

Spoločnosti môžu svojim investorom vyplácať dividendy vydaním nových akcií spoločnosti. Ide o druhý najobľúbenejší spôsob vyplácania dividend medzi akcionármi. Tieto akcie sú vyplácané v pomere k počtu akcií, ktoré už investor vlastní. Vydávanie akciových dividend nemá vplyv na hotovostné a zárobkové postavenie spoločnosti, ani nemení vlastníctvo akcionárov.

3) Majetkové dividendy

Spoločnosti nemusia svojim investorom vyplácať dividendy len v hotovosti alebo vo forme akcií. Rovnako im môžu dať investičné cenné papiere, fyzické aktíva alebo nehnuteľnosti. Tento spôsob vyplácania dividend však nie je taký bežný.

4) Špeciálne dividendy

Špeciálna dividenda je dividenda, ktorá sa vypláca mimo bežnej politiky spoločnosti (teda nie štvrťročne, každoročne a pod.). Špeciálne dividendy sa zvyčajne vyplácajú vtedy, keď majú spoločnosti k dispozícii prebytočnú hotovosť.

5) Bežné dividendy

Označenie bežné sa v tomto prípade vzťahuje na triedu akcionárov, nie na spôsob vyplatenia dividendy.

6) Preferované dividendy

Aj toto označenie sa vzťahuje na druh akcionárov a nie typ dividend.

7) Ostatné dividendy

Iné, menej bežné typy finančných aktív je taktiež možné vyplácať vo forme dividend. Najčastejšie ide o opcie, podiely v novej dcérskej spoločnosti a podobne.

Ako sa vyplácajú dividendy?

V prípade, že má spoločnosť prebytočný príjem a rozhodne sa ho vyplácať bežným akcionárom vo forme dividend, musí stanoviť dátum vyplácania dividend a výšku dividendy. Dátum vyplatenia a výška sumy dividendy sa zvyčajne určuje štvrťročne, potom čo spoločnosť vykáže svoje zisky a straty a vedenie spoločnosti skontroluje finančný stav spoločnosti.

Dividendy sa štandardne vyplácajú prevodom hotovosti na účet alebo zaslaním šeku. Peniaze, by mali akcionárom prísť pár dní po takzvanom “ex-dividend“ dátume, čo je prvý deň, kedy je možné predať akcie bez straty nároku na výplatu dividendy alebo prvý deň, kedy kupujúci nemá nárok na vyplatenie najbližšej dividendy.

Dátumy pre dividendy

Investori, by zároveň mali poznať pár základných dátumov, ktoré sa spájajú s vyplácaním dividend.

Dátum oznámenia dividendy predstavuje deň, kedy vedenie spoločnosti oznámi vydávanie dividend. Keď raz spoločnosť oznámi, že bude vyplácať dividendy, stáva sa právne zodpovednou za ich skutočné vyplatenie.

V čase oznámenia dividend je taktiež stanovený dátum záznamu, teda deň kedy investor musí vlastniť akcie, aby mu vznikol nárok na vyplatenie dividendy.

Deň pred rozhodným dňom sa nazýva aj ako ex-dátum a ide o deň, kedy sa s akciou začína obchodovať bez nároku na dividendy. Výplatný deň nasleduje asi mesiac po rozhodnom dni a ide o deň, kedy spoločnosť spustí vyplácanie dividend.

Dividendy môžu byť vyplácané aj vo forme ďalších akcií spoločnosti. Tento postup sa často nazýva aj reinvestovanie dividend.

Plán reinvestovania dividend ponúka investorom viacero finančných výhod. Automatické reinvestovanie dividend je vhodné pre investorov, ktorí preferujú jednoduché doplnenie svojich súčasných kapitálových podielov o ďalšie prostriedky pochádzajúce z vyplácaných dividend.

Nemusia teda prijímať výplatu dividendy v hotovosti a následne tieto peniaze použiť na kúpenie ďalších akcií spoločnosť. Keďže ide zvyčajne o priamu kúpu ďalších akcií, nemusia platiť poplatky za nákup akcií sprostredkovateľským firmám.

Niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú akcionárom možnosť nákupu ďalších akcií so zľavou. Výška tejto zľavy sa zvykne pohybovať od 1% do 10%. Nakoľko však títo investori zvyčajne nemusia platiť ani sprostredkovateľské poplatky a rôzne provízie, získavajú ďalšie akcie spoločnosti za naozaj výhodnú cenu v porovnaní s investormi, ktorí akcie tej istej spoločnosti kupujú v hotovosti, prostredníctvom brokerskej spoločnosti.

Aké spoločnosti vyplácajú dividendy?

Dividendy zvyčajne vyplácajú väčšie a uznávané spoločnosti so stabilnejším ziskom. Tieto spoločnosti majú tendenciu vyplácať pravidelné dividendy, pretože sa snažia maximalizovať bohatstvo svojich akcionárov.

Najčastejšie vyplácajú dividendy spoločnosti podnikajúce v nasledujúcich sektoroch:

  • základné materiály
  • ropa a benzín
  • banky a finančné spoločnosti
  • zdravotnícke a farmaceutické spoločnosti
  • spoločnosti poskytujúce verejné služby

Podobné: Dividendové akcie

Komanditné spoločnosti a realitné investičné trusty sú svojou právnou úpravou nútené vyplácať investorom dividendy. Dividendy môžu okrem toho pravidelne vyplácať aj viaceré typy fondov, najčastejšie ide o podielové fondy a ETF fondy. Všetko závisí od ich investičných cieľov.

Začínajúce spoločnosti a spoločnosti s vysokým rastom, ktoré podnikajú napríklad v biotechnologickom alebo technologickom sektore, zvyčajne neponúkajú investorom pravidelne vyplácané dividendy.

Tieto spoločnosti môžu mať v počiatočnom štádiu svojho vývoja vysoké náklady a straty, ktoré sa spájajú s výskumom, vývojom, rozširovaním podnikania alebo inými prevádzkovými činnosťami, a preto nemusia mať dostatočný finančný kapitál na to, aby investorom pravidelne platili dividendy.

Dokonca aj ziskové spoločnosti, ktoré sa stále nachádzajú v ranom alebo strednom štádiu svojho vývoja sa pomerne často vyhýbajú vyplácaniu dividend a radšej prebytočné finančné prostriedky investujú do rastu a expanzie.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.