Výhody aktívne riadeného portfólia

HABERL
18. augusta 2020

Táto skupina investícií v rámci aktívne riadeného portfólia má priviesť klienta bližšie k jeho investičnému cieľu. Správa portfólií vyžaduje, aby bol správca schopný porovnávať trhy a vyvaroval sa hrozbám. V dnešnom článku sa na túto tému pozrieme pre vás z blízka.

riadené portfólio

Profesionálni správcovia portfólií pracujú v mene klientov. Jednotlivci zase spravujú svoje vlastné portfóliá. V oboch prípadoch je však konečných cieľom správcu portfólia maximalizovať očakávaný výnos investícií a nevystaviť klienta, alebo samého seba, neprimeranému riziku. Správa portfólií je umenie a veda, ktoré v sebe zahŕňajú výber a dohľad nad skupinou investícií, ktoré sa nespájajú s vyšším s rizikom, ako sú klient, spoločnosť alebo inštitúcia, ochotní tolerovať.

Správcovia portfólií pravidelne sledujú trhové trendy, zmeny v ekonomike, zmeny v politickom prostredí a ďalšie udalosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú spoločnosti a obchod. Tieto dáta sa používajú pre načasovanie nákupov a predajov rôznych investícií. Aktívni správcovia portfólií tvrdia, že takýto proces zvýši potencionálne výnosy oveľa viac ako sledovanie konkrétnych indexov.

Výhody riadeného portfólia

Aktívne riadené portfólio predstavuje pre investorov výhodu v tom, že je dostatočne vyvážené, pravidelne sa upravujú pozície, ktoré drží v jednotlivých spoločnostiach, zároveň je transparentné a daňovo výhodné. Investičný poradca zároveň svojim klientom poskytuje efektívny a jednoduchý spôsob ako môžu pozorovať konzistentné výsledky. Aktívne spravovaný investičný fond je riadený individuálnym správcom portfólia alebo skupinou správcov, ktorí sa aktívne podieľajú na investičných rozhodnutiach. Úspech aktívne spravovaného portfólia a fondu závisí od kombinácie dôkladného prieskumu trhu, predpovedí týkajúcich sa trhu a odborných znalostí správcu portfólia.

Keď investujete do aktívne spravovaných portfólií, zároveň získate možnosť pravidelne konzultovať svoje investičné rozhodnutia s investičným poradcom. Investičný poradca je zároveň zodpovedný za správu vášho finančného plánu, čo zahŕňa preskúmanie vašej celkovej finančnej situácie, určenie tolerancie rizika, pomoc pri stanovovaní investičných cieľov, alokácie aktív, podpory pri výbere konkrétnych investícií a monitorovanie vášho portfólia a toho, ako sa približujete k svojmu investičnému cieľu.

Keďže, každý investičný poradca je platený na základe percentuálneho podielu spravovaných aktív, má osobný záujem na tom, aby sa portfóliám jeho klientov darilo. Ak je napríklad výška poplatku 1% z celkových spravovaných aktív a hodnota klientovho portfólia je 100 000 eur, investičný poradca ročne zarobí 1 000 eur. Ak však hodnota portfólia stúpne na 200 000 eur, poplatok pre investičného poradcu porastie na 2 000 eur. Je zrejmé, že investičný poradca má vlastný finančný záujem na tom, aby hľadal pre každého svojho klienta tie najvýhodnejšie finančné produkty. Takéto nastavenie eliminuje obavy investorov, že poradcovia sa im snažia predať najdrahšie produkty, ktoré im neposkytujú dostatočnú návratnosť. Investiční poradcovia tak “hrajú“ za jeden tím spolu so svojimi klientmi, a teda vyhrávajú iba vtedy, keď hodnota portfólia rastie.

Kľúčom k efektívnemu riadeniu portfólia je rôznorodosť aktív. Vo všeobecnosti to znamená asi toľko, že portfólio je tvorené akciami, dlhopismi a “hotovosťou”, ako sú napríklad vkladové certifikáty. Taktiež môžu byť tvorené alternatívnymi investíciami ako sú nehnuteľnosti, komodity a deriváty. Alokácia aktív spočíva na pochopení toho, že rôzne typy aktív spolu nekorelujú a niektoré sú volatilnejšie ako iné. Kombinácia aktív poskytuje investorom rovnováhu a chráni ich pred rizikom.

Jedinou istotou pri investovaní je skutočnosť, že stopercentne nedokážete odhadnúť víťazov a ani porazených. Opatrný prístup k investovaniu zahŕňa investovanie do celej skupiny investícií, ktorá poskytne investorovi širokú expozíciu v rámci viacerých tried aktív. Diverzifikácia znižuje riziko a zvyšuje zisk. Je veľmi ťažké odhadnúť, ktorej triede aktív sa bude dariť viac ako inej, a preto cieľom diverzifikácie je ťažiť z rastu čo najväčšieho počtu rôznych sektorov. Je dôležité udržiavať diverzifikáciu medzi rôznymi triedami cenných papierov, rovnako ako aj medzi rôznymi sektormi hospodárstva a geografickými regiónmi, v ktorých investorov investuje.

Aktuálne nie je čas na to, aby ste boli pasívnym investorom. “Pasívny” investor sedí a čaká, čo sa z jeho investíciami bude diať. Je to dobrý spôsob, ako pracovať so svojimi investíciami? Pasívne prizeranie sa na výkyvy na trhu a prakticky nič nerobenie môže byť jedno z vašich najväčších investičných rizík, ktoré podstúpite a to najmä, keď ste v dôchodkovom veku.

Pre investora je najhorším rizikom také riziko, ktoré sa rozhodne nepodstúpiť. V prípade aktívne spravovaných portfólií však nebude zníženie a (/alebo) úplná eliminácia mnohých rizík tak celkom zadarmo. Pasívne investovanie síce poskytuje investorom plný prístup k indexovým fondom, ktoré sa spájajú s nižšími nákladmi, no takáto stratégia zahŕňa niektoré vnútorné trhové riziká. Pre investora je najväčším riziko, pravdepodobne aj tým najmenej uvedomeným, skutočnosť, že pri pasívnom investovaní jednoducho hromadí svoje financie a necháva ich tak.

Pozrite sa na to takto: krátkodobý zisk indexového fondu sa dá veľmi rýchlo eliminovať krátkodobou stratou. Naozaj si myslíte, že aktívne spravovaný fond, ktorý zníži riziko straty, čím zachová váš zisk, vás bude stáť oveľa viac ako, by ste stratili v prípade indexového fondu?

Staré príslovie znie nasledovne: ”Horkosť chabej kvality cítite aj dávno po tom, čo zabudnete na nízke ceny, ktoré sa s ňou spájajú.” Investovanie sa nelíši od žiadnej inej služby na svete – dostanete to, za čo si zaplatíte. Aktívne spravovaný fond môže byť v tomto ohľade o niečo málo drahší, ale v oveľa väčšej miere sa zameriava na pravdepodobnosť dobrých výkonov tým, že aktívne riadi riziko a nesnaží sa dosahovať skvelé výsledky tým, že akceptuje oveľa viac rizika.

Napriek tomu, že je pravdou, že fondy sledujúce index majú tendenciu vykazovať vysoké výnosy počas býčích trhov, v časoch prevládajúceho medvedieho trhu sa však musia vyrovnať so značnými stratami.

Aby pasívni investori ušetrili na nákladoch, prichádzajú o klasické prostriedky, ktoré pomáhajú riadiť celkové investičné riziko. Ide napríklad o flexibilitu. Správcovia portfólií často chránia svoje investície prostredníctvom strategických alokácií majetku. Ďalej prichádzajú o možnosť samostatne uskutočňovať investičné rozhodnutia. Investor, by mal mať možnosť zvoliť si zodpovedného správcu portfólia. A v neposlednom rade, je potreba naozaj dôkladný výber. Aktívni správcovia portfólií využívajú širokú diverzifikáciu, ktorá prispieva k minimalizácii rizika.

Keď sa rozprávame o budúcnosti, mali by sme mať možnosť rozhodnúť o tom, ako veľmi a kde ste ochotní riskovať. Investovaním výlučne do pasívnych investičných nástrojov sledujúcich index sa investor pripravuje o možnosť riadiť riziká. Napríklad, pohyb úrokových sadzieb môže spôsobiť, že pasívny investor bude nevedomky vystavený negatívnemu trhu, zatiaľ čo bystrý správca portfólií môže toto riziko zmierniť zmenou pozície na trhu. Pasívny fond sa môže svojou výkonnosťou vyrovnať trhu, no takmer nikdy nebude schopný dosiahnuť lepšiu výkonnosť.

Aktívni správcovia portfólií môžu využiť dočasné pohyby vyvolané pasívnymi investormi, ktorí sú nútení vyhovieť tomu, ako sa hýbe index. V prípade pasívneho investovania nikto neskúma súvahy jednotlivých spoločností, nezaujíma sa o scenáre typu “čo ak” a predovšetkým, nikto nezvažuje vplyv hlavných rizikových faktorov. Pri dlhodobej investícii, ktorá je vo svojej podstate najviac pasívnym druhom investície, sa však tieto faktory prejavia. Keď sa situácia na trhu zhorší, práve skúsenosti a znalosti správcu portfólia môžu spôsobiť neuveriteľný rozdiel vo výkonnosti pasívneho a aktívneho portfólia.

Jednou z najdôležitejších volieb, ktoré pred sebou má aktívny investor, je výber individuálnych cenných papierov. Väčšina aktívnych správcov portfólií sa pravidelne snaží identifikovať “nevhodne ocenené cenné papiere”, ktoré pokladajú za investičné príležitosti. Okrem toho sa snažia zistiť, akú pozíciu na trhu by mali zaujať, aby z budúcich pohybov trhu a zmien úrokových sadzieb vyťažili, čo najviac. Správcovia portfólií, rovnako ako aj mnohí investori, chápu, že trhy nie sú úplne efektívne a nepripravujú pre investorov pôdu, na ktorej sa budú investičné príležitosti hľadať ľahko.

Aktívni správcovia portfólia môžu na základe svojho zhodnotenia rizík zaujímať pozície na trhu kedykoľvek, avšak pasívni správcovia musia držať svoje pozície bez ohľadu na aktuálnu situáciu. Aktívni správcovia majú okrem iného možnosť kompenzovať predaj aktív so ziskom, na ktoré sa vzťahuje vysoká daň z predaja, predajom stratových aktív.

Aktívne riadené portfólio je vo svojej podstate menej riskantné a investorom poskytuje lepšiu návratnosť ako pasívne spravovaný fond. Pasívne fondy dosahujú vysokú výkonnosť iba vtedy, keď sa širším trhom darí, no vystavujú investorov poklesu počas medvedích trhov. Na druhej strane, môžu portfóliá riadené skúsenými správcami poskytnúť investorom dlhodobo vysoké výnosy.

Je riadené portfólio vhodné pre vás?

Spoplatnené investičné produkty ponúkajú investorom určitý stupeň daňovej efektívnosti, flexibility, pohodlia a pokoja na duši, ktoré vám dokáže poskytnúť iba zopár iných investičných možností. Dopyt a popularita aktívne spravovaných portfólií rastie kvôli ich výhodnému charakteru.

Väčšina ľudí odporúča aktívne spravované portfólio pretože sa jedná o transparentnú a daňovo výhodnú možnosť. Podľa nás je však oveľa väčším benefitom aktívne spravovaných portfólií skutočnosť, že investorom poskytujú konzistentnú výkonnosť a to, že investičné poradenstvo je v tomto prípade oveľa lacnejšie. Rastúce náklady týkajúce sa investičného poradenstva znižujú výnosy investorov.

Mali by ste záujem o aktívne riadené portfólio aj vy? Napíšte nám, spojíme sa s vami a vysvetlíme všetky môžné spôsoby, ktorými by bolo pre vás jednoznačným prínosom.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.