Základné riziká investovania – aké sú a ako sa im vyhnúť?

HABERL
19. októbra 2021

Pri investovaní existujú rôzne riziká. Avšak, je možné im predchádzať. Vďaka porozumeniu sa môžete vyhnúť stratám a zhodnotiť váš majetok.

Základné riziká investovania

Investorom sa odporúča riadiť investičné riziká tým, že porozumejú ich základom a spôsobom akým sa merajú. Porozumenie rizík, ktoré sa môžu vzťahovať na rôzne scenáre a investičné možnosti, je jedným zo spôsobov ako komplexne riadiť investičné riziko. Vďaka tomu sa môžu investori vyhnúť zbytočným a nákladným stratám.

Aké sú riziká investovania?

V investičnom svete sú ľudia neustále vystavení viacerým druhom rizík. Finančná teória vo všeobecnosti rozdeľuje investičné riziká ovplyvňujúce hodnoty aktív do dvoch základných kategórií: systematické a nesystematické riziko.

  • Systematické riziká sú známe aj pod označením trhové riziká. Tento druh rizika môže ovplyvniť celkový ekonomický trh alebo jeho veľkú časť.
  • Nesystematické riziko, niekedy nazývané špecifické, postihuje iba konkrétne odvetvia alebo spoločnosti.

Tieto skupiny rizík sú následne delené na ďalšie špecifické oblasti:

1) Trhové riziko

Riziko poklesu hodnoty investícií v dôsledku ekonomického vývoja alebo iných udalostí postihujúcich celý trh. Patrí sem napríklad akciové riziko, ktoré sa vzťahuje na skutočnosť, že trhová cena akcií sa líši v závislosti od dopytu a ponuky. Ďalej je to úrokové riziko, označujúce skutočnosť, že výška úrokových sadzieb je v čase premenlivá. Posledným je menové riziko, ktoré vzniká vtedy ak investujete v cudzej mene.

2) Riziko likvidity

Predstavuje riziko, že nebudete môcť svoju investíciu predať za primeranú cenu a vytiahnuť z nej svoje peniaze, v čase v ktorom sa rozhodnete.

3) Politické riziko

Politické riziko je riziko, že návratnosť vašej investície nemusí byť v dôsledku zmien v politickej situácii v krajine taká, ako ste pôvodne očakávali.

4) Úverové riziko

Úverové riziko je riziko, že dlžník nebude schopný zaplatiť zmluvné úroky alebo istinu za svoje dlhové záväzky. Tento typ rizika sa týka najmä investorov, ktorí držia vo svojich portfóliách dlhopisy alebo iné dlhové nástroje.

5) Podnikateľské riziko

Tento typ rizika sa týka základnej životaschopnosti podniku, do ktorého plánujete investovať. Ide o to, či je spoločnosť schopná dosiahnuť dostatočné tržby a generovať dostatočné výnosy na pokrytie svojich prevádzkových nákladov a dosiahnutie zisku.

Rizikovosť jednotlivých typov investícií

Akcie v krátkodobom horizonte, v dôsledku kolísajúcich trhov podliehajú vysokej úrovni trhového rizika. Historicky však dosahujú vyššie dlhodobé výnosy, ako iné triedy aktív. Rovnako dokážu v dlhodobom časovom horizonte najlepšie prekonať infláciu.

Dlhopisy spravidla podliehajú menej závažným krátkodobým cenovým výkyvom ako akcie, a preto sa spájajú s nižším trhovým rizikom. Taktiež dokážu zachovať istinu, no majú tendenciu poskytovať nižšie dlhodobé výnosy a v priebehu času nemusia prekonávať infláciu.

Nástroje peňažného trhu sú z hľadiska výnosov najstabilnejšie zo všetkých tried aktív. Podliehajú nízkemu trhovému riziku a spravidla nemajú potenciál výrazne predbiehať infláciu.

Ako sa dá čo najviac vyhnúť riziku pri investovaní?

Existujú tri základné stratégie ako minimalizovať investičné riziko. Ide o alokáciu aktív, diverzifikáciu investičného portfólia a priemerovanie nákladov:

1) Alokácia aktív

Vhodná alokácia aktív sa týka spôsobu, akým rozdeľujete svoje portfólio. Ide o pravdepodobne najdôležitejší faktor úspechu vášho investičného portfólia. Napríklad, ak je vaším cieľom sledovať rast a ste ochotný podstúpiť vyššie riziko, vložte 80% zo svojho portfólia do akcií a 20% do dlhopisov. Predtým ako sa rozhodnete, ako alokujete svoje portfólio, uistite sa, že poznáte svoj časový rámec investovania a možné riziká a odmeny každej triedy aktív.

2) Diverzifikácia portfólia

Alokácia aktív a diverzifikácia investičného portfólia idú ruka v ruke. Diverzifikácia portfólia predstavuje proces výberu rôznych investícií v rámci každej triedy aktív, ktoré majú pomôcť znížiť investičné riziko. Diverzifikácia medzi triedami aktív môže taktiež pomôcť zmierniť vplyv veľkých výkyvov trhu na vaše portfólio.

3) Priemerovanie nákladov

Priemerovanie nákladov predstavuje disciplinovanú investičnú stratégiu, ktorá vám môže pomôcť vyhladiť efekt fluktuácií na trhu vo vašom portfóliu. S týmto prístupom pravidelne investujete konkrétnu čiastku do akcií, dlhopisov alebo iných investičných nástrojov. Výsledkom je, že ak sú ceny nižšie, nakúpite viac a keď sú ceny vyššie nakúpite menej. V priebehu času však budú priemerné náklady na investičné nástroje nižšie, ako je ich priemerná cena.

Profit

Prečo je dôležitá diverzifikácia portfólia?

Ako sme už spomenuli diverzifikácia pomáha znížiť celkové investičné riziko. Diverzifikácia totižto zaisťuje, že “nevkladáte všetky svoje vajíčka do jedného košíka” a tým pádom nevytvárate nežiaduce riziko. Diverzifikácia akciového portfólia je dôležitá, pretože bráni tomu, aby ste neinvestovali príliš veľa do jedného sektora, alebo časti trhu.

Investície nemusíme deliť do kategórií “rizikové” a “bezpečné”. Skúsení investori chápu, že existujú rôzne úrovne a druhy rizika. Niektoré riziká možno zmierniť, iné nie. Investori, ktorí hľadajú vysokú návratnosť musia byť pripravení akceptovať vyššiu mieru rizika. Známy finančný editor Mark P. Cussen zo stránky Investopedia poznamenal, že podľa neho existuje niekoľko druhov investícií, do ktorých jednoducho neodporúča investovať.

1) Alternatívne investície

Hedžové fondy, umelecké predmety, zberateľské predmety a kolektívne investovanie patria do skupiny alternatívnych akcií. Hodnota týchto investícií môže drasticky hocikedy klesnúť a zo dňa na deň môžu byť bezcenné. Vo všeobecnosti prinášajú investorom veľmi slabé výnosy.

2) Kryptomeny

Kryptomeny sú novou a neprebádanou možnosťou investovania. Spájajú sa s veľmi vysokým rizikom. Rovnako ako pri alternatívnych investíciách aj tuto platí, že môžu okamžite stratiť celú svoju hodnotu.

3) Súkromné spoločnosti a spoločnosti vykonávajúce IPO

Napriek tomu, že môže ísť aj o zabehnuté úspešné spoločnosti, nie vždy dokážu splniť to, čo investorom sľubujú. Nenechajte sa zlákať spoločnosťami, ktoré neponúkajú svoje akcie väčšiemu počtu investorov.

Tejto téme sme sa obšírnejšie venovali v článku s názvom „Tipy kam neinvestovať“.

Záver

Každým dňom všetci čelíme rizikám. Vo finančnom svete sa rizikom označuje možnosť, že sa skutočné výnosy budú líšiť od toho, čo ste pôvodne očakávali, nakoľko investícia nebude fungovať tak, ako by ste chceli.

Najúčinnejším spôsobom riadenia rizika je jeho pravidelné prehodnocovanie a diverzifikácia portfólia. Nájdenie správnej rovnováhy medzi rizikom a výnosom pomôže investorom dosiahnuť ich finančné ciele.

zdroj: www.marketwatch.com, www.investopedia.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.