Zmenky prinášajú rýchle a bezpečné zhodnotenie peňazí

HABERL
3. septembra 2020

Zmenky sú už roky obľúbeným finančným nástrojom pre viaceré skupiny obchodníkov. Stabilné miesto v zozname najvyhľadávanejších investičných produktov si získali najmä rýchlym zhodnocovaním vkladov. Okrem rýchlosti však prinášajú aj bezpečnosť, fixný výnos či vysokú likviditu.

stay safe

Využívanie zmeniek siaha až do 12.-13. storočia. Ich príchod v súčasnej podobe sa však spája s uzavretím Ženevskej dohody z roku 1930. U nás sa ako plnohodnotný finančný inštrument začali akceptovať po schválení zákona o zmenkovom a šekovom práve z roku 1950. Odvtedy sú bežne vydávané ako listina potvrdzujúca vznik záväzku dlžníka voči veriteľovi.

Čo sú zmenky a ako fungujú:

  • jedná sa o cenný papier vystavovaný na základe finančnej pôžičky
  • obsah zmenky musí spĺňať všetky náležitosti obsiahnuté v zákone
  • podľa platného zákona môže byť vydávaná iba v písomnej forme
  • dlžníkovi či tretej osobe prikazuje uhradiť záväzok voči veriteľovi
  • splatnosť záväzku zahŕňa presnú sumu aj presný čas jej zaplatenia
  • zmenky je možné previesť na iné osoby prostredníctvom rubopisu

Obchodné a finančné zmenky

V súlade so zákonom je možné vystavovať dva základné druhy zmeniek. Pre investorov, ktorí požičiavajú finančné prostriedky za účelom ich zhodnotenia, sú kľúčové finančné zmenky.

Obchodné zmenky – Využívajú sa v obchodnom styku, najmä pri platení za vybrané služby alebo tovary.

Finančné zmenky – Slúžia na vyrovnanie finančných záväzkov dlžníkov, resp. tretej strany, ktorým po získaní pôžičky vznikol peňažný dlh.

Vlastné alebo cudzie zmenky

Zmenky sa nedelia len podľa účelu využitia na obchodné a finančné. Zákon ich rozdeľuje aj podľa toho, kto je dlžníkom, resp. kto zodpovedá za splatenie vzniknutého záväzku.

Vlastná zmenka (sola) – Jedná sa o zmenku zahŕňajúcu dve zúčastnené osoby. Dlžník dáva jej podpísaním veriteľovi prísľub uhradiť dohodnutú čiastku.

Cudzia zmenka (trata) – Súčasťou cudzej zmenky sú tri osoby. Jej vystavovateľ ňou ukladá príkaz uhradiť dlžnú sumu tretej osobe.

Význam zmeniek pre investora

Požičiavanie peňazí krytých zmenkami je spojené so splatením požičanej čiastky navýšenej o dohodnutý úrok. Veriteľ, ktorý dlžníkovi poskytne istý finančný obnos, tak dostane naspäť viac. Výnos môže byť rôzny, a to už v krátkom časovom slede. Jeho výška závisí od dohody medzi zúčastnenými stranami. Rovnako to platí aj v prípade času splatenia záväzku. Zmenka sa tak stáva efektívnym nástrojom na rýchle a jednoduché zhodnotenie požičaných peňazí.

Aké sú výhody finančných zmeniek

Krátkodobé zhodnotenie – Práve možnosť rýchleho zhodnotenia patrí k najväčším plusom zmeniek. Výnos z nich si môže veriteľ pripísať na konto už po pár mesiacoch. Všetko závisí od dohody medzi ním a dlžníkom.

Fixný výnos – Máloktoré investičné nástroje núkajú záruku stabilného fixného výnosu. Pri vystavení zmenky je však úročenie požičanej sumy vopred pevne stanovené. Veriteľ sa tak môže spoľahnúť na získanie dohodnutého výnosu bez akýchkoľvek strát.

Vysoká likvidita – Pri zmenkách nehrozia žiadne problémy s likviditou. Ich splatnosť býva nastavená na konkrétny deň, takže veriteľ ich bude mať riadne a včas zhodnotené. Uhradenie záväzku mu totiž prikazuje samotný zákon. V prípade, ak dlžník mešká so splatením záväzku, zmenku je možné predať banke, ktorá sa postará o vyplatenie záväzku.

V prípade záujmu o investície do zmeniek vám ponúkame kompletné poradenstvo a odbornú pomoc. Naši experti vám pomôžu s vytvorením správnej investičnej stratégie ušitej na mieru vašim individuálnym požiadavkám. K dispozícii sme vám on-line alebo po dohode aj osobne.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.